Keskkonnaprojektidele 13 miljonit

 “Nii suureks paisus see summa eelkõige tänu Kaitseliidu Jõgeva Malevale Utsali haldus- ja õppekeskuse väljaehitamiseks eraldatud rahale, mida on tervelt 7,9 miljonit krooni,” ütles Keskkonnainvesteeringute Keskuse Jõgevamaa esinduse projektispetsialist Enn Selgis. “Samas pole see keskus mõeldud üksnes Kaitseliidu Jõgeva Malevale, vaid seal hakkab resideeruma ka Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva?Tartu regiooni juhtkond.”

 Möödunud aastal eraldas KIK Utsali haldus- ja õppekeskuse rajamiseks 15 miljonit krooni. Riigihankekonkurss näitas aga, et sellest hoone valmisehitamiseks ei piisa ning nii tuligi raha juurde küsida. Kulutama hakati ka möödunud aastal eraldatud raha alles tänavu.

“Vana kasarmu on nüüdseks lammutatud ja territoorium korrastatud,” ütles Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealik kapten Janno Rosenberg. “Uue hoone vundamentki on valatud ja praegu paigaldatakse maaküttesüsteemi. Lähinädalatel paneme pidulikult paika hoone nurgakivi.”

Rajatavasse hoonesse tulevad looduskaitsekeskuse kontori- ja ekspositsiooniruumid, kaitseliidu instruktorite tööruumid, nii loodushuviliste kui ka kaitseliitlaste harimiseks mõeldud auditoorium, söökla, saun ja majutuskohad.

 Utsali haldus- ja õppekeskuse ehitust rahastatakse KIKi looduskaitseprogrammist. Sama programmi raames toetab KIK veel näiteks 580 595 krooniga Vooremaa maastikukaitseala Saadjärve-äärse Tabivere puhkekoha korrastamist (taotleja Tabivere vallavalitsus), 138 400 krooniga loomastiku ekspertuuringuid mitmel looduskaitsealal (taotleja Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva?Tartu regioon), 98 780 krooniga kaitstavate alade tähistamist (taotleja RLKK Jõgeva?Tartu regioon), 88 000 krooniga Puurmani Ülejõe pargi korrastamist (taotleja Puurmani vallavalitsus) ja 50 000 krooniga Luua arboreetumi hooldust (taotleja Luua Metsanduskool).

Kasepääle kanalisatsioon

 Ühed kallimatest on tavaliselt veekaitseprojektid. Viis selles taotlusvoorus veekaitse programmist toetust saanud Jõgevamaa projekti ongi kõik enam kui saja tuhande kroonise mahuga, üks neist koguni üle miljonikroonise mahuga.

 “Kasepää vald saab neile eraldatud 1,8 miljoni krooni eest lasta valmis teha ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti Peipsi-äärsele tiheasustusalale,” ütles Enn Selgis. “Seega on see väga oluline rahaeraldus: senini seal ühisveevärk ja kanalisatsioon ju puuduvad ning reovesi jookseb otse järve. Peipsi ääres turismi arendamise püüdlustega ei lähe see aga kuidagi kokku.”

  Veel said veekaitse programmist raha Pajusi vallavalitsus (138 500 krooni Vägari küla veekvaliteedi parandamiseks), Torma vallavalitsus (185 306 krooni Sadala biotiikide puhastamiseks), Jõgeva vallavalitsus (122 965 kütteõlimahutite likvideerimiseks Kurista külas) ja Luua Metsanduskool (266 000 Luua asula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eelprojekti koostamiseks).

Kaheksale projektile toetust saanud Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva?Tartu regiooni järel ongi rahastatud projektide arvult teise koha hõivanud Luua Metsanduskool. Lisaks arboreetumi hooldusrahale ning veevärgi ja kanalisatsiooni eelprojekti koostamiseks mõeldud rahale eraldatati neile 536 500 krooni metsanduskooli muuseumi rajamiseks, 157 000 krooni metsandusliku õppeinventari soetamiseks ja 111 550 koolimetskondade õpetajate koolitamiseks.

Kui senini on Luuat külastavate turistide jaoks üheks tõmbenumbriks olnud metsanduskooli uues õppehoones asuv topiste muuseum, siis nüüd rajatakse Luua mõisas paiknevasse kooli peahoonesse nii kooli kui ka mõisa ajalugu tutvustav muuseum. Tõsi, ka praegu on ühes mõisahoone ruumidest kooli kauaaegse õpetaja Linda Põderi koostatud samasisuline väljapanek, ent tulevikus saab ekspositsioon olema tunduvalt mahukam ja põhjalikum.  KIKi toetus võimaldab korrastada muuseumi tarvis mõeldud ruume ning hankida ekspositsioonivahendeid ? riiuleid, vitriine jne.

Järveperra sanitaarkaitseistandik

Suurematest rahasüstidest tasub veel mainida Torma vallavalitsusele Torma prügila nõrgveepuhastussüsteemi rekonstrueerimise I etapiks eraldatud 105 138 krooni, Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusele keskkonda säästva suhtumise kujundamiseks eraldatud 100 441 krooni ning Palamuse vallavalitsusele eraldatud 160 534 krooni, mis mõeldud sanitaarkaitseistandiku rajamiseks. Istandik rajatakse möödunud aastal Järvepera külas avatud OÜ Puidukaubanduse 712-kohalise veisefarmi juurde välisõhu saaste vähendamiseks.

Väiksemaid summasid eraldati näiteks Eesti Metsaseltsile Elistveres loodusõppelaagri korraldamiseks ja Vooremaa looduse õpperadade info uuendamiseks, Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidule kakskeelsete vahelehtede avaldamiseks ajalehes Peipsi Rannik, Pala vallavalitsusele Pala mõisapargi ja külapargi hooldamiseks ja rekonstrueerimiseks ning Kodavere kalmistu prügi kokkukandepunkti rajamiseks, Jõgevamaa keskkonnateenistusele vääriselupaikade ülevaatuse korraldamiseks jne.

Üldse esitati KIKile tänavuses teises taotlusvoorus 720 taotlust kogumahuga 333,8 miljonit krooni. Rahastada otsustas KIKi nõukogu 480 projektitaotlust kogusummas 206,1 miljonit krooni. Projektiraha eraldab KIK kolm korda aastas. Tänavuse kolmanda taotlusvooru projektid tuleb esitada juba 15. juuliks: üleriigilistest programmidest raha taotlevad projektid KIKi Tallinna kontorisse, mis asub aadressil Rävala 8, maakondlikud projektitaotlused KIKi Jõgevamaa esindusse, mis asub Jõgeval Aia 2.

“Juhin tähelepanu sellele, et kui varem tuli maakondlikud keskkonnateadlikkuse projektid esitada KIKi koostööpartnerile, keskkonnaühingule Kivirik, siis nüüd tuleb kõik maakondlikud projektid tuua KIKi Jõgevamaa esindusse,” ütles Enn Selgis.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus