Jõustub uus Euroopa Liidu kodaniku seadus

Uus EL kodaniku seadus kasutab direktiivist tulenevalt uut terminoloogiat. EL kodaniku ja tema kolmanda riigi kodanikust pereliikme puhul ei kasutata enam mõistet elamisluba, vaid elamisõigus.

Kui tähtajalise elamisloa saamiseks pidi EL kodanik pöörduma Kodakondsus- ja Migratsiooniameti (KMA) poole, siis tähtajalise elamisõiguse omandamiseks  peab ta  registreerima oma elukoha kohaliku omavalitsuse asutuses hiljemalt kolme kuu möödumisel Eestisse sisenemise päevast arvates. KMA-sse tuleb EL kodanikul pöörduda ühe kuu jooksul pärast elukohta registreerimist, et taotleda tähtajalist elamisõigust tõendav isikutunnistus (ID-kaart). EL kodaniku kolmanda riigi kodanikust pereliige peab tähtajalise elamisõiguse registreerimiseks pöörduma KMA teenindusbüroosse. Tähtajaline elamisõigus omandatakse kuni viieks aastaks.

Alates 1. augustist saavad EL kodanikud ja nende pereliikmed taotleda alalist elamisõigust. Alalisele elamisõigusele on EL kodanikul või tema pereliikmel üldjuhul õigus, kui ta on tähtajalise elamisõiguse alusel elanud Eestis püsivalt viis aastat järjest. Alalise elamisõiguse registreerimiseks peab EL kodanik või tema pereliige pöörduma KMA teenindusbüroosse või esitama taotluse posti teel. 

Uue seaduse kohaselt loetakse 1. augusti seisuga Eestis elamisloa alusel elavad EL kodanikud ja nende pereliikmed elamisõigust omavaks. Nendele väljaantud dokumendid kehtivad kuni nende individuaalse kehtivusaja  lõpuni ning KMA poole ei pea nad pöörduma enne dokumendi kehtivusaja lõppemist.

Uus EL kodaniku seadus annab EL kodanikule Eestis viibides teiste välismaalastega võrreldes suuremad õigused ja kaitse väljasaatmise eest. EL kodaniku seaduse rakendamine on tingitud kohustusest viia Eesti seadused vastavusse EL õigusega.

Euroopa Liidu kodanikud Euroopa Liidu kodaniku seaduse tähenduses on Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide (v.a Eesti) ja ?veitsi Konföderatsiooni kodanikud. Lähem informatsioon EL kodanikele ja nende pereliikmetele aadressil http://www.mig.ee/est/Elamisload/ELkodanik/

Ita Raun
KMA pressiesindaja

blog comments powered by Disqus