Jõgevamaal kinnitati Eesti esimesed hoiualad

Eesmärgiks on säilitada hoiualadel tulevaste põlvede jaoks sealne elustiku mitmekesisus ja maastikuilme.

Nimetatud alad on oma loodusväärtuste tõttu arvatud üle-euroopalise kaitstavate piirkondade võrgustiku Natura 2000 alade hulka.

Elupaigatüübid, mille kaitseks hoiualad moodustatakse, on puisniidud, lubjarikkal mullal kuivad niidud ning soostuvad metsad, kaitstavatest liikidest võib esile tuua järgmised veelinnud: rabahani, laululuik, viupart, suur-laukhani, sõtkas, väikeluik ja hallpõsk-pütt.

Määrus kehtestab ülalnimetatud aladel hoiuala kaitsekorra ja muudab kehtetuks seal siiani kehtinud ajutised piirangud majandustegevusele. Üldreeglina võivad hoiualadel kõik seni toimunud tegevused jätkuda, uute tegevuste kavandamisel tuleb maaomanikul see kooskõlastada Jõgevamaa keskkonnateenistusega.

Jõgevamaa hoiualade kogupindala on 1277 ha, millest maismaa moodustab 48 ha ja Peipsi järv 1229 ha. 7 hektarit nimetatud maa-alast on eramaa. Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses, Jõgevamaa keskkonnateenistuses või elektrooniliselt maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee .

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus