Jõgeva valla raamatukogud koondatakse üheks asutuseks

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma möödunudnädalasel istungil selle aasta lõpuga lõpetada Jõgeva Linnaraamatukogu, Kaarepere, Kuremaa, Laiuse, Palamuse, Sadala, Siimusti, Torma, Vaimastvere ja Vägeva raamatukogude kui iseseisvate asutuste tegevuse. Uuel aastal alustab ühe asutusena tegevust Jõgeva Raamatukogu Jõgeval, millel on haruraamatukogud Kaareperes, Kuremaal, Laiusel, Palamusel, Sadalas, Sadukülas, Siimustis, Tormas, Vaimastveres ja Vägeval.


Raamatukogude staatus jääb samaks. Nagu eelmisedki, tegutseb ka loodav raamatukogu valla hallatava asutusena. Praegused raamatukogude direktorid saavad loodavas asutuses tööd haruraamatukogude juhatajatena. Jõgeva Linnaraamatukogu direktori koht koondatakse, Jõgeva Raamatukogu juhi kohale korraldatakse lähiajal konkurss.

Teenuse kvaliteet ei halvene

Raamatukogude ühendamise eesmärk on optimeerida raamatukogude juhtimist, parandada teavikute komplekteerimist, jaotada paindlikumalt ressursse, mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti.
Kultuuri valdkonna eest vastutav ja ümberkorraldusdokumente vallavolikogus esitlenud abivallavanem Aive Tamm ütles, et Jõgeva valla raamatukogude ümberkorraldamine ei too kaasa vallaelanikele pakutava raamatukoguteenuse halvenemist.
„Tegevust jätkavad kõik olemasolevad kogud ja töötajad, ainult pisut teises staatuses. Küll aga võib öelda, et ühte asutusse koondatud raamatukogudes on paremad võimalused tagada kogu valla piirides teenuse ühtselt kõrget kvaliteeti,“ lisas ta.
Aive Tamm tõi ühe ümberkorralduse põhjusena välja raamatukogude direktorite suure bürokraatiakoormuse. Edaspidi tuleb küll kõigi haruraamatukogude kohta esitada ainult üks aruanne, samas peavad haruraamatukogude juhatajad oma sisendandmed ikkagi andma. Tamme sõnul võimaldab seesugune töökorraldus valla piires raamatukogudele isegi mingil määral spetsialiseerumist.

Rahalist kokkuhoidu ei tule

„Otsest rahalist kokkuhoidu raamatukogude ühte asutusse koondamine ei too. Kavatseme raamatukogude töötajate töötasud küll ühtlustada, aga allapoole ei ole see mõeldav. Küll annab see võimaluse raamatukogud lahti hoida, kui haruraamatukogu töötaja parajasti haige on,“ selgitas ta.
„Raamatukogude süsteemi ümberkorraldamisest Jõgeva vallas on räägitud juba kolm aastat. Jõgeva vald on Jõgevamaal ka viimane vald, kus need muutused ellu viiakse. Oleme saanud selle mõttega harjuda ja teiste kogemustest õppida, vältimaks naabrite vigu,“ sõnas Vaimastvere raamatukogu direktor Maris Paas.
„Maailm muutub kiiresti, nii muutub ka raamatukogundus ja raamatukogud. Muutustega tuleb kaasa minna ka raamatukoguhoidjal,“ tõdes Laiuse raamatukogu direktor Katre Ilmjärv.
„Otseselt mingeid kitsaskohti uus korraldus ei lahenda,“ arvas Maris Paas. „Uus struktuur lihtsustab raamatupidamise töökorraldust ja harukogude juhatajate vastutus väheneb,“ täpsustas ta.

Haruraamatukogud jäävad alles

„Jõgeva vallas olid raamatukogud ka seni hästi hoitud,“ nõustus Ilmjärv.
Nii Katre Ilmjärv kui ka Maris Paas olid raamatukoguhoidjatest koosnenud töörühma liikmed, kellega vallavalitsus ettevalmistatud muutusi arutas.
„Püüdsime töörühmaga harukogude jaoks välja mõelda parima mudeli. Muidugi ei tea kunagi, mis tulevik toob ja milliseid reforme või muutuseid välja mõeldakse. Loodame, et iga järgmine valitsus vallas arvestab sellega, et raamatukogud on olulised kultuurikeskused, tihtipeale mõnes paigas ka ainukesed ning seetõttu harukogude sulgemist kartma ei pea,“ rääkis Vaimastvere raamatukogu direktor. „Kõik muutused tekitavad alguses hirmu, antud juhul raamatukoguhoidja jaoks ei muutu suurt midagi. Raamatukogul säilib eelarve, mille piires tegutseda ning säilib raamatute tellimise õigus,“ ütles Ilmjärv, kes pigem loodab, et koostöö raamatukogude vahel tiheneb ja tugevneb.
„Vabariigis on sellised uuendused kaasa toonud nii häid kui ka halbu kogemusi. Loodame meile parimat. Ju siis on vaja minna vooluga kaasa, et mingil ajahetkel aru saada, et uus on äraunustatud vana,“ nentis Maris Paas. „Muutused panevad raamatukoguhoidjaid kaasa mõtlema, kuidas saaks veel paremini, kuidas raamatukokku leiaks tee rohkem lugejaid. Mis iseenesest on ainult positiivne,“ ütles Laiuse raamatukogu direktor.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus