Jõgeva vald tegi Palamuse vallale koostööettepaneku

Palamuse vallavolikogu üleeilsel istungil tutvustas Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk lähemalt Jõgeva valla ettepanekut alustada Palamuse vallaga läbirääkimisi tihedama koostöö teemal, mille tulemusena võiksid vallad tulevikus liituda. Palamuse vallavolikogu otsustas pakkumisele vastata pärast põhjalikku analüüsi ja rahvaküsitluse korraldamist.

 

Aivar Kokk avaldas arvamust, et suuremal territooriumil paikneval omavalitsusel on parem pakkuda kvaliteetsemat avalikku teenust ja ühtlasi valitsemiskulusid kokku hoida „Läbirääkimiste alustamine ei tähenda aga ühinemise algust. Ennekõike loob see  paremad tingimused  koostööks, milleks Jõgeva ja Palamuse vallal on mitmeid võimalusi. Näiteks võiks mõlemas vallas paikneva Kuremaa järve ääres ühiselt läbi viia heakorratöid, korraldada turismi- ja puhkemajandust.  Palamuse vallas tegeldakse tõhusalt ka spordielu organiseerimisega ja vastastikuse huvi korral oleks Jõgeva vald valmis ka seda tegevust majanduslikult stimuleerima. Oluliseks ühisosaks on ka sotsiaaltöö, mida on mõistlik korraldada nii, et üks sotsiaaltöötaja teenindab ka teistes  valdades paiknevaid naaberkülasid.  Ühiselt teostatavaks projektiks võiks saada ka avaliku sauna rajamine Kaarepere ja Kassinurme piirkonda, kusjuures koostöövariante oleks mitmeid teisigi,” rääkis Kokk.

Palamuse vallavolikogu liige, Kiigemetsa Kooli direktor Urmas Paju tundis huvi, kuidas võimalik liitumisprotsess praktiliselt kulgeda võiks. Aivar Kokk toonitas, et Jõgeva vallavolikogu seisukohalt algab kõik koostööst, mis igal aastal võiks alata ja areneda ühes valdkonnas. „Pikemas perspektiivis võiksidki nii välja kujuneda tingimused   liitumiseks,” ütles ta.

Vallavolikogusse kuuluv talunik Jaan Koll märkis mõttevahetuses, et suures vallas võib avalik teenus inimestele hoopiski kodudest kaugemale jääda. „Kõikide eelduste kohaselt teeb liitumine teenused just paremini kättesaadavaks.  Kui kunagi ka liitumine toimub, ei tähenda see, et kõikide probleemide otsustamine ja lahendamine vallakeskuses toimub. Näiteks leiaks kindlasti ka pärast võimalikku ühinemist avalikus sektoris rakendamist Palamusele ehitatud uus vallamaja, mis Jõgevamaa nüüdisaegseim omavalitsushoone,” märkis Kokk.

„Kõigepealt arutatakse ettepanekut ka vallavolikogude komisjonides. Samuti ei võeta läbirääkimiste teemal vastu seisukohta enne, kui on läbi viidud rahvaküsitlus. 2008 aasta rahvaküsitluses toetasid vallaelanikud aga Palamuse valla jätkamist iseseisva omavalitsusena. Kui kunagi peaks aga vajadus ja huvi ühinemiseks tekkima, võiks Jõgeva vald saada meile läbirääkimistel kõige reaalsemaks partneriks,” ütles Palamuse vallavanem Urmas Astel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus