Halduskohus tunnistas Sadala põhikooli reorganiseerimise seaduslikuks

 

Tartus halduskohus otsustas jätta rahuldamata Sulev Märsi kaebuse, milles ta soovis tühistada Sadala põhikooli kuueklassiliseks kooliks reorganiseerimist käsitleva Torma vallavolikogu otsuse.

Märss kavatseb  esitada halduskohtu otsuse peale Tartu ringkonnakohtusse apellatsioonikaebuse.

Sadala kooli hoolekogu esimees Sulev Märss esitas Tartu halduskohtusse kaebuse lapsevanemana. Tema kaebuse rahuldamatajätmist põhjendab kohtunik Eda Muts otsuses  haridusseadusele tuginedes, mille kohaselt kohalikud omavalitsused asutavad, reorganiseerivad ja sulgevad  munitsipaalasutusi õigusaktides ette nähtud korras.

Otsus volikogu ainupädevuses

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, on valla või linna ametiasutuse  tegevuse lõpetamise otsustamine volikogu ainupädevuses.  Kohtuotsusesse on märgitud,  et  vaidlustatud otsus on tehtud pädeva organi poolt, sest Sadala kooli pidajaks on Torma vald.

Kohus toob esile, et Sadala kooli käekäiku käsitlevas Torma vallavolikogu otsuses pole välja toodud tingivaid asjaolusid ega kaalutlusi, mis põhjustasid selle otsuse vastuvõtmise. Samas ei peeta sellist vormilist viga otsuse tühistamist põhjustavaks asjaoluks.

Kohtuotsuse tegemisel on arvesse võetud ka õpilaste arv ja selle prognoos. Peetakse õigeks kaebuse esitaja Sulev Märsi seisukohta, et ainult laste sündivuse järgi ei saa lõplikku prognoosi teha ning valla demograafilist pilti mõjutab ka sisemigratsioon ja piirkonda loodavad töökohad.

Samas rõhutatakse, et 1998. aasta 1. jaanuari seisuga on Sadala põhikoolis õppinud 117 õpilast ja 2012. aasta 3. märtsi andmetel 47 õpilast, mis näitab õpilaste arvu pidevat vähenemist.

Muu hulgas on kohtuotsuses märgitud, et vallaelanike jaoks tähtsa otsuse, so valla ühe kooli tegevuse ümberkorraldamise poolt hääletas üheksa ja vastu kolm volikogu liiget, mis tähendab, et otsus võeti vastu tugeva häälteenamusega.  

Kohtuotsus kaevatakse edasi

Kaebuse esitaja Sulev Märss pole halduskohtu otsusega rahul. “Otsuses ei kajastu piisavalt paikkonna lapsevanemate  seisukohad  Sadala hariduselu ja siinse põhikooli likvideerimise tagajärgede kohta. Kohtuistungil selgitasin neid arusaamasid põhjalikult. Kaebuse olid valmis halduskohtusse esitama mitmed lapsevanemad. Olukord kujunes selliseks, et pidin seda tegema üksi. Halduskohtu otsus kaevatakse edasi Tartu Ringkonnakohtusse. Professionaalse õigusabi kasutamine sõltub vajaliku raha leidmisest. Ehk leidub humaansete vaadetega või endale head nime teha sooviv jurist, kes nõustuks nõu andma ja kohtuistungile esindajaks tulema soodushinnaga või tasuta. Oleksime talle südamest tänulikud. Selline mees või naine vääriks Sadala aukodaniku nimetust,” rääkis ta.

Apellatsiooni esitamiseks on aega kolmkümmend päeva.

Märss teatas, et tal puudub endiselt piisav info analüüsidest, mille põhjal Torma vallavolikogu Sadalas põhikooli likvideerida otsustas. “Saatsin valda teemakohase teabenõude,” ütles ta.

Sadala kooli direktori kohusetäitja Angela Saksing  ütles, et ta pole veel jõudnud kohtuotsusega põhjalikult tutvuda. “Küllap kujuneb mul ja kolleegidel sellest ka oma arvamus. Koolijuhina  pean oma töös lähtuma vallavolikogu otsustest.

Lapsevanematega suheldes olen tajunud aga ebakindlust ja ootusärevust. Mitmed emad ja isad olid kuulamas ka kohtuistungit, toetamaks moraalselt kogukonna huvide eest võitlevat Sulev Märssi,” lisas Saksing. 

Vald ootab ära ringkonnakohtu otsuse

Direktori kohusetäitja ütles, et temale teadolevalt hakkab  Sadala kooli kuueklassilisena jätkamise korral valdav enamik vanemate klasside õpilasi õppima mitte Torma põhikoolis, vaid Laiuse põhikoolis või hoopis Jõgeval.

Halduskohtus esindas Torma vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimees Teet Lääne. Ta polnud kommentaarideks neljapäeva õhtupoolikul ega reede hommikul kättesaadav. Torma vallavolikogu esimees Ahto Vili märkis, et tal seisab põhjalikum tutvumine Tartu halduskohtu otsusega veel ees. “Tundub, et Torma vallavolikogu seisukohti Sadala kooli ümberkorraldamisest on mitmekülgselt arvesse võetud. Lõplikke järeldusi ei saa veel teha, sest eeldatavasti apelleeritakse otsus ringkonnakohtus. Nii et peame ära ootama ka selle instantsi otsuse, mille põhjal saavad  edasist tegevust kavandada kohalik omavalitsus ja plaane teha ka õpilased ja nende vanemad,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus