Gümnaasiumiõpilastele autokool tasuta

Keskerakonna fraktsioon on teinud valitsusele ettepaneku, et tulevikus võiks autokooli läbimine olla gümnaasiumiõppuritele tasuta. Autokoolis käimine on viimaste aastatega muudkui kallimaks läinud, mistõttu leidsime, et on viimane aeg noortele appi tulla ja pakkuda võimalust kõigil soovijatel autokool läbida.

On ju teada, et  noortel on tavaliselt päris raske autokooliks vajaminevat raha leida. Ikka aitavad just vanemad. Kui riik toetaks noorte autokoolis käimist, paraneks seeläbi paljude laste ja ka nende vanemate majanduslik toimetulek. Ei ole harv juhus, kus noorte vanematel puudub kahjuks üldse majanduslik võimekus autokooli minekut rahaliselt toetada.

Suurendab noorte konkurentsivõimet tööturul

Meie noortel ei ole lihtne tööturule siseneda. Tasudes gümnaasiumiõpilaste autokoolis käimise ja lubade tegemise kulu, suurendame nende konkurentsivõimet tööturul. Nimelt mängivad tööle kandideerimisel märkimisväärset rolli lisaks haridusele ka erinevad lisaoskused. Autojuhtimisoskus on kindlasti üks neist.

Meie ettepaneku juures on väga oluline ka liiklusohutuse aspekt. Mida rohkem noori käivad autokoolis, seda teadlikumad on nad liiklusohtudest ja seda paremini suudavad nad nendega toime tulla. Väljapakutud meetme käivitumisel näeme ilma lubadeta sõitvate noorte hulga vähenemist. Enam ei ole vaja seadusvastaselt sõitmist kuskil külavaheteel õppida. Vajaliku kogemuse ja tunnid saab kätte autokoolis. Raha poleks ühelegi Eesti noorele enam takistuseks, kuna riik tuleks neile appi.

Teadupärast taotles Keskerakond möödunud Riigikogu valimistel üle-eestilist tasuta ühistransporti, kuna meie hinnangul on tegemist tõhusa lahendusega, mis aitab pidurdada ääremaastumist. Kui inimesel ei ole maal elades võimalust korrapäraselt ja püsivalt käia maakonnakeskustes, on maal elamine tõsiselt keeruline kui mitte võimatu.

Sama mõte on ka noorte autokooliga. Juhilubade olemasolu suurendab ilmselgelt noorte liikumisvabadust. Eesti maapiirkondades on sageli hajaasustus, ühistranspordivõrk ebapiisav ja kohati lausa olematu. Maanoorte jaoks võib juhilubade puudumine takistada hariduse omandamist ja eriti töö leidmist. Keskerakond soovib, et noored inimesed elaksid maal. Nemad viivad elu seal edasi.

Riik maksaks kursuse kinni kuni 450 euro ulatuses

Meie ettepanek on, et riik aitaks noori kuni 450 euro ulatuses. Mullu lisandus Eesti teedele ligi 14 000 esmast autojuhti ja on teada, et B-kategooria algastme kursuse minimaalne hind jääb hinnanguliselt vahemikku 370–520 eurot. Läinud õppeaastal oli gümnaasiumiastmes enam kui 21 000 õpilast, mis teeb eelnõu maksimaalseks kuluks ca 9,7 miljonit eurot. Seda eeldusel, et kõik õpilased kasutavad antud võimalust ja läbivad koolituse algastme. Siinkohal on tähtis märkida, et autokool makstakse õpilasele kinni peale koolituse läbimist. Seega pooleli jäetud koolitusi riik kinni maksma ei hakkaks. Meie arvates ei ole tegu ülemäära kõrge hinnaga, mida maksta, kuna see aitab avardada noorte võimalusi, suurendada üleüldist liiklusohutust ja  säästa seeläbi ka inimelusid.

Ülaltoodu on Keskerakonna poolne nägemus, aga parima lahenduse saavutamiseks soovime algatada antud teemal laiema arutelu ja loomulikult kaasata ka rohkem noori, kellele autokooli toetus on eeskätt mõeldud. Selleks, et saada just gümnaasiuminoortelt paremat tagasisidet, olen mitmele koolile välja pakkunud, et tuleksin lähiajal neile tasuta autokooli ideed tutvustama.

SIRET KOTKA, riigikogu liige, Keskerakond

blog comments powered by Disqus