Ettevaatust liinirajatise kaitsevööndis!

Tihti eksivad ka kohalikud omavalitsused. Ehituslube väljastatakse kergekäeliselt ja ei kontrollita ehitusprojektide vastavust detailplaneeringule, ei väljastata piisavaid projekteerimistingimusi, millest projekteerija peab ehitusprojekti koostamisel lähtuma, ning ei nõuta ehitusprojekti kooskõlastamist kõikide antud kohaliku omavalitsuse territooriumil tehnovõrke ja -rajatisi omavate isikutega.

Nii juhtubki, et sideliinirajatiste võimalik olemasolu jääb arvestamata juba projekteerimisetapis. Sedasi kergekäeliselt väljastatud ehitusloa või ebapiisavatele tingimustele vastava ehitusprojekti alusel teostatava ehitustegevusega võib kahjustada sidekaableid, mis omakorda võib põhjustada sadadele ja isegi tuhandetele tarbijatele mitmeid tunde kestvaid sidekatkestusi. See tähendab, et inimesed ei saa kasutada telefoni, mobiiltelefoni ja muid sideteenuseid. Puuduv side häirekeskusega võib tekitada raskeid tagajärgi inimestele, kellel oleks olnud vaja kiiret abi.

Elektroonilise side seaduse (edaspidi ElSS) § 119 ja § 118 lõike 2 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2006 määrus nr 99 “Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord” sätestab rea kitsendusi, mida peavad liinirajatise kaitsevööndis tegutsevad isikud arvestama.

Sideamet palub hilisemate ebameeldivuste vältimiseks neil isikutel, kes soovivad liinirajatise kaitsevööndis ehitada või lammutada hooneid, teostada mulla- või raietöid, pöörduda alati enne tööde alustamist Elion Ettevõtted AS-i volitatud esindaja Eltel Networks AS-i poole, kel on kõige enam teavet liinirajatiste paiknemise kohta.

Seda ka siis, kui ehitusprojektis või kinnisasja kitsenduste kaardil ei ole märget sidetrassi olemasolu kohta. ElSS-i § 119 lõike 1 kohaselt on liinirajatiste kaitsevööndis keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist, kui puudub liinirajatise omaniku luba. ElSS-i § 119 lõike 10 kohaselt kannab liinirajatise kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud isik, kes vastutab nende põhjustamise eest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 99 § 8 sätestab tegutsemise korra, kui maapinnas või veekogus tegutsev isik avastab liinirajatise, mille omanik ei ole teada. Määruse sätete kohaselt peab maapinnas või veekogus tegutsev isik peatama oma tegevuse ja tuvastama liinirajatise omaniku.

Olenemata sellest, kas liinirajatis oli nõuetekohaselt märgistatud, kas liinirajatise olemasolu kohta oli märge ehitusprojektis, ehitisregistris või kinnisasja kitsenduste kaardil või mitte, saab ElSS-i § 179 ja § 180 alusel väärteomenetluse korras vastutusele võtta sidevõrgu või liinirajatise kahjustajat ning liinirajatise kaitsevööndis loata tegutsejat. Karistused ElSS-i §179 ja § 180 sätestatud väärtegude eest ulatuvad kuni 50 000 kroonini.

Sideamet kutsub liinirajatise kaitsevööndis tegutsevaid isikuid kõrgendatud ettevaatusele.

SIDEAMET

blog comments powered by Disqus