Eriteade: Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00

Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00
Alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punkti 1 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a

korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud
eriolukorrast:
1. Avaliku korra tagamise huvides peatada riigis tervikuna alkohoolse joogi jaemüügi õigus
ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 kuni eriolukorra lõppemiseni.
2. Punktis 1 sätestatud piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- või
õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale.
3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata,
muutmata kujul ja tasuta.
4. Alkoholiseaduse § 49 lõike 4 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet alkohoolse joogi jaemüügiga
seonduvate nõuete täitmise ning alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimise üle oma
haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus.
5. Korraldus jõustub 18. märtsil 2020. a kell 22.00.
Korralduse nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3
nimetatud haldussunnivahendeid.
Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Peaminister Jüri Ratas

Riigisekretär Taimar Peterkop

blog comments powered by Disqus