Eelmisel aastal kuulutati välja 171 ettevõtja pankrot

Eelpool nimetatud kohtuasjad jagunesid maakohtute vahel alljärgnevalt: Harju Maakohus 827, Viru Maakohus 315, Tartu Maakohus 213 ja Pärnu Maakohus 179. Menetluses olevatest asjadest jõudsid maakohtud sisuliselt ära lahendada kokku 462, mis teeb veidi üle 30 protsendi.

2006. a lõpetati maakohtutes 199 pankrotimenetlust, millest valdav enamus seoses sellega, et võlgnikul ei jätkunud rahalisi vahendeid pankrotimenetluse jätkamiseks ja võlausaldajate nõuete rahuldamiseks (s.o raugemine enne või pärast pankroti välja kuulutamist). Viiel korral lõpetati pankrotimenetlus kompromissiga ja kahel korral pankroti aluse äralangemise tõttu.

Eelmisel aastal kuulutati välja 171 juriidilisest isikust ja füüsilisest isikust ettevõtja pankrot. Nimetatud pankrotimenetlusi viivad läbi 42 pankrotihaldurit ja 12 vandeadvokaati või vandeadvokaadi vanemabi.

“Seoses majanduskasvuga on pankrottide arv varasemate aastatega võrreldes oluliselt langenud. See arv võib tulevikus veelgi vähendada, kui võetakse vastu saneerimis- ehk tervendamisseadus. Sellega parandatakse võimalusi jätkata ettevõtte tegevust. Likvideeriv pankrot on kõigile osapooltele, sh töötajaile raske lahendus,” märkis justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talituse juhataja Viljar Peep.

Võlausaldajate ja võlgnike avalduste alusel pöörduti juriidilisest isikust ja füüsilisest isikust võlgnike vastu pankrotimenetluse algatamiseks 2006. aastal maakohtute poole kokku 630 korral, pankrotimenetlusest tulenevate muude avaldustega 90 korral. Äriregistri andmetel oli pankrotihaldurite käes koos jääkidega varasematest aastatest 2006. aastal 851 pankrotimenetlust.

Arvestades asjaolu, et pankrotihaldurite registris oli 2006.a umbes 80 pankrotihaldurit, teeb see keskmiselt 10 menetlust halduri kohta.

Seisuga 2007 a. märts võib Eestis tegutseda pankrotihaldurina 94 isikut, sest neil on sõlmitud nõuetekohane kohustuslik vastutuskindlustusleping. Ilma selle lepinguta isikud tuleks kohtutel vabastada pankrotiasjade menetlemisest.

Kehtivaid ärikeelde on 2007 a. märtsi seisuga kokku 67.

MART SIILIVASK,
Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus

blog comments powered by Disqus