Dolokivikarjääri rajamisele anti roheline tuli

Juba pikemat aega on Põltsamaa vallas päevakorral olnud Lambasaare katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga seotud probleemid. Täpsemalt kavatseb AS Kiirkandur rajada Põltsamaa valda Pudivere külasse dolokivikarjääri. Möödunud neljapäevase Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud selle detailplaneeringu kehtestamine.

Põltsamaa vallavalitsuse ehitusnõuniku Margi Eini sõnul on Põltsamaa valla Lambasaare ja selle lähiala detailplaneering algatatud 22. detsembril 2008. aastal. Margi Eini sõnul on küll Lambasaare ja selle lähiala detailplaneeringu tellijaks Põltsamaa vallavalitsus, ent sellest huvitatud isikuks on AS Kiirkandur. Detailplaneeringu kehtestamise eesmärgiks on dolokivi karjääri rajamine ja sellest tulenevalt planeeringuala sihtotstarbe muutmine. Ehitusnõunik lausus, et Lambasaare ja selle lähiala detailplaneering ei muuda Põltsamaa vallas kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringu ala suuruseks on umbes 40 hektarit. Enne detailplaneeringu algatamist on Jõgevamaa Keskkonnateenistuse poolt algatatud 27. veebruaril 2007. aastal Pudivere dolokivikarjääri keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnamõjude programmi osas on 2007. aastal läbi viidud nii selle programmi avalikustamine kui ka avalik arutelu. Keskkonnamõjude programmi avalikustamise käigus esitati kavandatava dolokivi karjääri kohta mitmeid ettepanekuid. Kõigi nende ettepanekutega on ehitusnõuniku sõnul arvestatud ning Jõgevamaa Keskkonnateenistus kiitis oma otsusega Põltsamaa valda Pudivere külla kavandatava dolokivi karääri keskkonnamõjude hindamise programmi heaks 23. mail 2007. aastal. Keskkonnamõjude hindamise aruande koostas Eesti Geoloogiakeskus Tartust ja juhtiveksperdiks oli Ain Põldvere. Keskkonnamõjude hindamise aruandes analüüsiti kavandatavas karjääris killustiku kaevandamisega, vee väljapumpamise ja ärajuhtimisega, samuti killustiku transportimisega kaasnevaid mõjutusi ümberkaudsele keskkonnale. Samuti hinnati aruandes killustiku kaevandamisega seotud mõjutusi tulevase karjääri läheduses elavatele inimestele ja nende elukvaliteedile, ümberkaudsete kaevude vee kvaliteedile, lähedusest mööduvale gaasitrassile, olemasolevale maaparandussüsteemile, looduskeskkonnale ning väike-konnakotka pesitsemisele, samuti vääriselupaikadele. Margi Eini sõnul on kõigile keskkonnamõjutuste hindamisest üles kerkinud küsimustele kirjalikult vastatud. Pudivere külla kavandatava dolokivi karjääri keskkonnamõjude aruanne kiideti heaks 22. septembril 2008. aastal. Põltsamaa vallavalitsus võttis kõnealuse detailplaneeringu vastu 5. aprillil 2010. aastal. Lambasaare katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus laekus Põltsamaa vallavalitsusele kaks vastuväidet, millele on samuti kirjalikult vastatud. Ka Jõgeva maavanem on sellele detailplaneeringule omapoolse heakskiidu andnud. Põltsamaa vallavolikogu otsustas häälteenamusega Lambasaare katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestada.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus