Digipööre enne digipööret

Digipööre Tabivere gümnaasiumis (1. septembrist Tabivere põhikool) algas juba enne üleriigilist digipööret ja enne muudatuste rakendumist põhikooli riiklikus õppekavas. Oleme sihipäraselt liikunud selles suunas, et meie õpetajad kasutavad õppetöös mitmekesiseid õppemeetodeid ning meie kooli õpilastel on võimalik kasutada kaasaegseid digivahendeid.

Integreeritud erinevate ainetega

Meie koolis ei ole enam eraldi arvutiõpetuse õppeainet, vaid arvutiõpetus on integreeritud erinevate õppeainetega alates 3. klassist. Nii on üks tund nädalas ühendatud arvutiõpetusega 3. klassi emakeeles, 4. klassi loodusõpetuses, 5. klassi inimeseõpetuses, 6. klassi ühiskonnaõpetuses, 7. klassi pärandiloos, 8. klassi geograafias, 9. klassi karjääriõpetuses. Tundi valmistavad aineõpetaja ja haridustehnoloog koos ette, aineõpetaja määrab sisu ja eesmärgi, haridustehnoloog toetab digialase metoodika ja oskustega.

Alates 2013. aasta veebruarist on koolis kasutusel 20 iPadi erinevates ainetundides. Alustasime 1. ja 4. klassis digiõpikute kasutamise ja lihtsamate rakendustega. Kõik õpetajad osalesid   Tartu Erakooli õpetaja Liisi Griffeli koolitusel, kus õpetati iPadide kasutamist ja erinevate rakenduste võimalusi.

Iganädalane iPadi õpitund

Omades juba poolteist õppeaastat kogemust iPadide kasutamisel, osales  kooli kolmeliikmeline meeskond oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks augustis- septembris Tartu Ülikooli koolitusel “IPadide kasutamine aineõppes”. Meeskond jagab saadud uusi teadmisi ja oma kogemusi kogu kooli õpetajatele iganädalases õpitunnis.

Milline on seis iPadide kasutamisel õppetöös üle Eesti? 26.-27. augustini peeti Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumis seminar “IKT-st lihtsalt ja moodsalt”, kus esimesel päeval esinesid korraldajakooli õpetajad näidetega IKT kasutamisest õppetöös. Teine päev oli pühendatud iPadide kasutamisele aineõppes. Töötubades esines kuus Eesti  kooli, kus iPadid igapäevaselt õppetöös kasutusel on: Tallinna Lilleküla gümnaasium, Aste põhikool, Tartu erakool, Tarvastu gümnaasium, Gustav Adolfi gümnaasium ja Tabivere gümnaasium. Huvilisi oli töötubades palju, paljudel õpetajatel on huvi suur, kuid vähestes koolides on olemas sellised võimalused nagu meil.

Tabiverel suur kogemus

Eelmisest õppeaastast alates on iPadid kasutusel kõigis klassides. Nüüdseks on meil juba päris suur kogemustepagas, algklassiõpetajatel on välja kujunenud oma süsteem.  Algklasside matemaatikatundides on iPad  tehete harjutamisel väga tänuväärne abivahend. Enam ei paljundata lõpmatul hulgal töölehti, sest iPadi abil saab ülesanded lahendada ja ka vastused saavad kohe kontrollitud. Ülesandeid saab diferentseerida vastavalt õpilase võimetele ja tasemele. Meie koolis ei kasutata näiteks 1. klassis liikuvat aabitsat, vaid selle asemel iPadi rakendust.

Ajaloo, ühiskonnaõpetuse, keelte ja inimeseõpetuse tundides antakse õpilastele ülesandeid iPadi rakendustega: koostada ideekaarte, e-raamatut, fotojutustusi, rääkivaid pilte. Hindamismudelite alusel antud ülesannetes on ühendatud loovus ja digipädevus. Õpilased ei mängi kontrollimatult tundides ega suhtle Facebookis, nagu tihtipeale arvatakse. Läbimõeldud tunniülesanded ei võimalda millegi muuga tegelda, sest iga õpilane peab ise talle antud ülesande sooritama, ei ole võimalik kuidagi niisama hakkama saada. Meie koolis on juba tavaline olukord, kus tund väljub klassiruumist, st õpilased liiguvad koolimajas ringi mitmesuguste  ülesannetega: pildistavad ja filmivad, loevad vaikses nurgas heliteksti või otsivad tugevamat WiFi-ühendust.

Programmeerimine valikainena

Alanud õppeaastal alustame algklassides lihtsamate programmeerimise rakendustega ringitundides, järgmisel õppeaastal aga rakendub programmeerimine juba valikainena.

Tänu koolis rakendatud süsteemsele arvutiklassi ja iPadide kasutusele, on loodud ajaga kaasas käivad õpitingimused ja õpetajatel on võimalik kasutada mitmeid  õppemeetodeid digivahendite abil.  Õppetunnid on muutunud mitmekesisemaks ja huvitavamaks. Areneb õpilaste oskus osaleda digitaalses sisuloomes: luua tekste, pilte, multimeediume. Suureneb õpilaste oskus eesmärkide seadmisel ja õpitulemuste analüüsimisel. 

PIRET SIIVELT, Tabivere põhikooli direktor

KADI KESA, Tabivere põhikooli õppe- ja arendusjuht

blog comments powered by Disqus