Avanemas uue maaelu arengukava toetusmeetmed

MAK kiideti Vabariigi Valitsuse poolt heaks tänavu 8. veebruaril ning esitati ametlikult Euroopa Komisjonile 23. märtsil. MAK-i raames on võimalik Eesti põllumajandust ja maaelu järgneva seitsme aasta jooksul toetada ligikaudu 14,5 miljardi krooniga.

Esimesed toetusmeetmed ? ebasoodsamate piirkondade toetus (meede 2.1), Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (meede 2.2), poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (meede 2.3) ja ohustatud tõugu looma pidamise toetus (meede 2.4.3) on plaanis avada kevadel, 2.-22. Maini.

2007. a sügisperioodiks on planeeritud järgmiste toetuste taotlusperioodid: koolitus- ja teavitustegevused (meede 1.1), noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (meede 1.2), nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine (meede 1.3), investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (meede 1.4.1), investeeringud loomakasvatusehitistesse (meede 1.4.2), põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (meede 1.6), põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri arendamine (meede 1.8.1), kiviaia rajamise ja taastamise toetus (meede 2.6), Natura 2000 toetus erametsamaale (meede 2.9), majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (meede 3.1) ning külade uuendamine ja arendamine (meede 3.2).

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse ja keskkonnasõbraliku tootmise toetuse uusi taotlusi võetakse vastu senise MAK 2004-2006 raames 2. maist kuni 22. maini, kuid muutuvad toetuse saamise tingimused. Näiteks keskkonnasõbraliku tootmise toetust saab taotleda vaid nitraaditundlikul alal asuva põllumajandusmaa kohta.
Lisaks pani põllumajandusministeerium majandus- ja sotsiaalpartneritele südamele informeerida oma liikmeid abikõlbulikkusega seonduvatest tingimustest. MAK-i raames loetakse investeeringutoetuste kulud abikõlbulikeks 1. jaanuarist 2007. Kuna meetmete detailsed tingimused, sh ka abikõlbulikud tegevused, on täpsustamisel ning määrus hetkel väljatöötamise faasis, jääb investeeringute tegemine ettevõtja enda riskiks. Kui on kindel vajadus enne vastavate toetusmeetmete avamist investeeringute tegemisega alustada ja hiljem neile toetust küsida, tuleks kindlasti arvestada, et kehtima jäävad teatud senised nõuded (nt. 3 hinnapakkumise nõue, mille puhul on oluline välja tuua kõik kululiigid, kuna toetuse taotlemine ei garanteeri automaatselt toetuse saamist) ning arvesse peaks võtma ka MAKis sisalduvaid üldisi tingimusi. MAKi investeeringumeetmete puhul rakendatakse käesolevast aastast paremusjärjestuse koostamisel hindamiskriteeriume, mille eesmärk on valida välja kõige paremad innovaatilised ja majanduslikult jätkusuutlikud projektid.


MARGUS PALU,
põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakond

blog comments powered by Disqus