Asutati riiklik probleemtooteregister

Loodava registri alusel on identifitseeritavad Eestisse sisse toodavad probleemtoodete kogused ning Eestis turule lastud toodete osakaal nii tooteliikide kui ka tootjate kaupa. “Registriandmete alusel saab kontrollida, kuidas täidab tootja temale pandud probleemtoodetest tekkivate jäätmete taaskasutamise kohustust. Samuti on võimalik identifitseerida, millises mahus probleemtoodetest tekkinud jäätmeid kogutakse, taaskasutatakse, kõrvaldatakse ja eksporditakse,” selgitas Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek Lisaks on võimalik tuvastada, kui palju iga tootja on protsentuaalselt oma tooteid turule lasknud, mille alusel on võimalik nõuda neilt jäätmehoolduskulude katmist vastavalt turuosalusprotsendile. Jäätmeseaduses on kirjas, et probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtooted on: 1) patareid ja akud; 2) PCB-sid sisaldavad seadmed; 3) mootorsõidukid ja nende osad (siia kuuluvad ka vanarehvid); 4) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad. Asutatava registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium ja volitatud töötleja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus