Arukas valik kindlustab metsa tuleviku

Metsaomanikul tuleb sageli ette küsimus,  kuidas oma metsa majandada, milliseid töid on hetkel ja tulevikus metsas vaja teha. Sageli ei osata valida, kuidas tegutseda ja mida metsas ette võtta. Selleks tuleb küsida nõu, mis on tihti väga oluline.

Igal metsaomanikul on õigus saada nõustamist 15 tundi aastas. Kahe tunni ulatuses on see omanikule tasuta. Kui on vaja mets üle vaadata ja aega kulub rohkem kui kaks tundi, vormistatakse kirjalik nõustamisleping, millele omanik alla kirjutab ja ühe eksemplari endale saab, et oleks tõestatud toimunud kokkusaamine.  Sellisel juhul  tuleb tasuda kümme protsenti omaosalust ning ülejäänud 90 protsenti hüvitab konsulendile SA Erametsakeskus. 

Toetustesüsteem toimib

Nõu võib küsida igal ajal, olenemata aastaajast ja kuust. Selleks  tuleb võtta kontakti konsulendiga — Palamuse Metsaselts MTÜ-s annab nõu neli inimest.

Eestis on juba aastaid edukalt toiminud SA Erametsakeskus toel eksisteeriv toetustesüsteem. On siseriiklikud ja Euroopa Liidu toetused. Võimalik on saada  metsamajanduskava koostamise, metsauuendus- ja hooldustoetust, noorendike hoolduse  ning puude laasimise toetust.  Jätkuma peaks ka toetus Natura 2000 aladel olevatele metsamaadele.  Kaks aastat on makstud ka maaparandustööde toetust. Selle aasta taotluste tähtaeg oli 1. oktoober, kuid uuel aastal jätkub taotluste vastuvõtt ja just praegu oleks mõistlik aeg hakata tegelema toetuse  dokumentide ning uuendustööde kava tellimisega. Selleks küsige abi ühistult. 

Ühistu aitab

Palamuse Metsaselts MTÜ on juba kümme aastat aidanud  metsaomanikel toetusi taotleda.

Toetuste saamise eelduseks on see, et omandis olev mets peab olema inventeeritud (mets taksaatori poolt üle vaadatud)  ja andmed  kantud metsaregistrisse. Inventariseerimisandmed  kehtivad kümme aastat ja need on metsaseadusest lähtuvad soovitused metsa majandamiseks.

Metsakavasid koostavad metsakorraldusfirmad, kellelt saab tellida kava. Pakume ka selles suhtes abi.

Soovitan ühineda metsaühistuga, kelle kaasabil saab metsanduslikke toetusi lihtsamalt taotleda.

Vaadates tulevikku, liigub toetuste süsteem selles suunas, et metsaomanikul on metsatoetuste taotlemine võimalik vaid metsaühistu liikmena. Olles liige, on see lihtne, sest ühistu korraldab dokumentatsiooni ja edastab selle. Kui on ilmnenud puudusi, siis nende kõrvaldamise teeb ära ühistu. Lisaks saab olla informatsioonile lähemal ja ühistu saadab liikmetele uudiseid. 

Metsauuendustoetust saab taotleda 5. detsembrini

Käesoleval aastal saab veel taotleda toetust metsauuenduseks, esitamise viimane kuupäev on 5. detsember. Toetus on taimede ostule, maapinna ettevalmistamisele ja istutamisele. Tasub istutada ka sügisel. Siis istutatud taimed saavad juurduda ja nad taluvad paremini  kevadel saabuvat kuivust ning päikest. Sügisel rajatud metsakultuurid on enamasti hästi kasvama läinud.

Juba mitu aastat on Palamuse Metsaselts aidanud omanikel korraldada ühismüüki. Ühistus tegeleb lepingu alusel metsamüügi konsulent, kes aitab metsaomanikke. Vaatame metsa üle,  arvutame välja selle rahalise väärtuse ja pärast seda korraldame kasvava metsa müügiks oksjoni. Kui metsaomanik soovib, organiseerime  raie ja puidu kokkuveo ning  müüme valmis sortimendi konkurentsivõimeliste hindadega lõppostjale. Hea hinnataseme on välja kaubelnud keskühistu Eramets,  kelle lepinguga müüme valmis sortimenti.

Metsaühistuga kasvava metsa müügi korraldamisel ei ole karta, et omanikul jääb raha saamata, sest metsa ei saa ostja enne raiuma hakata, kui 100 protsenti raha on omaniku arvel. Sortimentide müügi korral on aluseks veoselehed ja puidu vastuvõtmise aktid, millest koopia saab omanik. Sealt on näha nii kogused kui hinnad. 

Metsa kasvatamisega peab nägema üksjagu vaeva

Palamuse Metsaselts MTÜ on 2013. aastal oksjonitel müünud üle 6200 tihumeetrit kasvavat metsa ning korraldanud 1100 tihumeetri sortimentide müüki.

Kui kellelgi on soov müüa omandis olev kinnistu, aitame ka selle müügi korraldamisel. Tegeleme sellega iga päev. Müügi korraldamisega on omanikud seni rahule jäänud ja neil on soov seda ka edaspidi teha. Kui arvestada, et sügis on juba ammu käes,   on kõige õigem aeg võtta metsa raieks vajalikud metsateatised ning raiealad metsas  ette valmistada.  Milline tuleb hilissügis või talv, ei tea me täpselt keegi. Mis on varakult planeeritud ja kavandatud, selle saab ka õigeaegselt ellu viia.

Kellel soov müüa, sellelt ootame pakkumisi.

Kokkuvõtteks tahaksin öelda seda, et metsa tuleb vaadata kui kapitali, mille kasvatamiseks peab nägema üksjagu vaeva. Puistuid tuleb korrastada, hooldada ja pidevalt sinna investeerida, siis on aastate pärast ka tulemusi näha. Teatavasti ei ole miski igavene ja kui mets on küpseks saanud, tuleb teha lageraie, et anda uuele puudepõlvkonnale  võimalus kasvada.

Metsa majandamine on üks tore hobi, igasugused hobid kulutavad aga teatavasti aega ning energiat. Aitame kõiki metsaomanikke. Abi on kättesaadav  meie uuelt kodulehelt  www.palamselts.ee

i

AIN MALM, Palamuse Metsaseltsi konsulent

blog comments powered by Disqus