Algav aasta toob harrastuskalastajatele mõningaid muutusi püügikorralduses

Uue aasta 1. jaanuarist lubab kalapüügiseadus teatud tingimustel harrastuskalapüügi vahendina kasutada raam- või nakkevõrku ning 100 konksuga põhjaõngejada. Selleks tuleb esitada avaldus piirkonnas kalandust korraldavasse keskkonnateenistusse. Kui senini oli võrgupüük lubatud järveäärse kinnistu omanikul, siis nüüd ei ole taotlemine seotud maaomandiga.Kalastuskaarte võrgupüügiks väljastatakse nendele veekogudele, millele keskkonnaminister on kehtestanud piirarvud. Keskkonnaministri määrusega tänavu 17. detsembrist on kehtestanud Pikkjärvel, Kuremaa, Raigastvere, Elistvere, Kaiavere, Jõemõisa ja Saadjärvel piirarvuks 2 võrku.

Nakkevõrguga püük tasuline

Teistel veekogudel ei saa harrastuskalapüügi võrguga kala püüda. Sama määrus kehtestab harrastuskalapüügi tasu nakkevõrguga püügil 100 krooni kuu. Piirarvude ja tasu kehtestamisel on aluseks Võrtsjärve Limnoloogiajaama teadusuuringud kalavaru seisundi kohta.

Avaldused rahuldatakse laekumise järjekorras. Olgu öeldud, et praegu on 2005. aasta püügivõimalus nakkevõrguga vaid mõneks talvekuuks. Kõik, kellele on püügivõimalusest kirjalikult teatatud, peavad selle eest tasuma 1. veebruariks keskkonnaministeeriumi arveldusarvele nr 10102021828007 EÜP. Juhul kui mõni taotleja ei võta püügivõimalust välja, võib tekkida vabu võimalusi. Kalastuskaart, mis annab õiguse harrastuspüügiks võrguga, on isikuline. Kaart antakse välja avalduse esitaja nimele ja seda ei saa teisele isikule üle anda.

Pangaülekande koopia olgu kaasas

Spinningu, sikuti jt traditsiooniliste harrastuskalapüügi vahenditega püügiks tuleb tasuda püügiõiguse tasu panga vahendusel keskkonnaministeeriumi arveldusarvele nr 10002019877005 Eesti Ühispangas. Maksekorraldusel peab olema selgitus ?Harrastuskalapüügiõiguse eest tasumine?, isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja harrastuskalapüügiõiguse kehtivuse alguse kuupäev.

Püügiõigusetasu 7 kuni 12 kuud on 180 krooni, 2 nädalat kuni 6 kuud 120 krooni ja kuni 1 nädala eest 25 krooni. Tasumist tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga peab püügil kaasa olema.

Tasuta saavad püüda vanadus- ja invaliidsuspensionärid pensionitunnistuse alusel ja õpilased õpilaspiletiga.

Onga jõele saab ainult kalastajakaardiga

Piirangud on allveepüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga Kuremaa järvel ja Saadjärvel ning Kõpu veehoidlal. Kuremaa järvel antakse välja igaks kuuks 15, Saadjärvele 25 ning Kõpu veehoidlale 5 kalastuskaarti.

Kõpu veehoidlal on piiratud ( piirarv 5) püük põhjaõngega (tonka). Tasu harpuunpüssi ja harpuuniga ning põhjaõngedega on kuni 1 kuuks 150 krooni. Kalastuskaarte hakatakse väljastama 1. veebruarist.

Onga jõel on keelatud harrastuslik kalapüük väljaarvatud püük spinningu ja lendõngega. Jõeforelli püük eeltoodud püügivahenditega on lubatud kalastuskaardi alusel, mida väljastab Jõgevamaa keskkonnateenistus. Kalapüügiks Onga jõel antakse üheks kuuks 10 kalastuskaarti hinnaga 100 krooni.

ENE ILVES,
Jõgevamaa keskkonnateenistuse kalanduse spetsialist

blog comments powered by Disqus