Algas integratsioonialaste arendusstipendiumide konkurss

Kandideerida saavad kõik toetuse saajad, kellega Integratsiooni Sihtasutus sõlmis 2007. aasta projektikonkursside raames projektitoetuslepingu ning kelle leping on arendusstipendiumi taotluse esitamise hetkeks lõpetatud.

Kandidaate saavad üles seada projekte esitanud ja teostanud asutused või organisatsioonid ning nendes osalenud inimesed.

Stipendiume antakse kolmes kategoorias:

1. avalik-õiguslik asutus (sh riigi-või kohaliku omavalitsuse halduses olev asutus);

2. kolmanda sektori organisatsioon;

3. rahvuskultuuriselts.

Kandidaatide ülesseadmiseks ootab sihtasutus kirjalikke taotlusi hiljemalt 12. märtsiks 2008. Stipendiumi määramiseks moodustatakse komisjon, mis hindab esitatud taotlusi lähtudes projekti sisust, uudsusest ja kogemuste kasutamise võimalustest. Samuti hinnatakse seda, kui palju on kaasatud erinevaid sihtgruppe ning mida arvavad projektist selles osalenud. 2007. aasta arendusstipendiumite saajad kuulutatakse välja aprilli alguses Integratsiooni Sihtasutuse kümnendal juubelil.

2006. aasta arendusstipendiumi saajad olid:

Holstre Põhikool

Keelelaagreid on Holstre Põhikool korraldanud 2000. aasta suvest alates, selle aja jooksul on toimunud 15 vahetust. Lisaks keeletundidele toimuvad laagris mitmesugused ühised ettevõtmised: matkad, ekskursioonid, kohtumised, kontserdid, lõkkeõhtud. Igas projektis on osalenud eesti ja vene lapsed koos.

Noorteühendus Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia

Projekti raames näidati rahvusvähemusest noortele Eesti kõrgharidus- ja teaduskarjääri vajalikkust ja perspektiivsust, toodi positiivseid näiteid kõrghariduses ja teaduses toimuvast integratsioonist, selgitati välja mitte-eestlastest koolilõpetajate hoiakud Eesti kõrghariduse ja teaduse suhtes, purustati integratsiooni takistavaid müüte ja pakuti välja tulevaseks karjääriks vajalikke samme. Projekti eesmärkide saavutamiseks viidi läbi esseede konkurss teemal ?Eesti teadus: kas avar perspektiiv noortele??. Lisaks toimus kolmepäevane seminar ning koostati artikli- ja multimeediakogumike.

Eesti Aserbaid?aani Kultuurikeskus Ajdan

Ajdan on aastate jooksul aktiivselt tegelenud aserbaid?aani kultuuri, traditsioonide säilitamisega ja selle tutvustamisega Eesti ühiskonnale ning Eesti Vabariigi esindamisega Aserbaid?aanis. 2006. aastal toimus integratsiooniprojekt “Aserbaid?aani Vabariigi Iseseisvuspäev?. Selle projekti raames ja koostöös Linnamuuseumiga ning Eesti Islami Kogudusega (tatari, ba?kiiri, kasahhi ja kirgiisi kultuuriühingud) korraldati näitus “Armulise ja halastava nimel”, mis tutvustas islami kultuuri ja ajalugu Eestis, samuti presenteeriti raamatut, kus kirjeldati Aserbaid?aani Kogukonna tegevust Eestis.

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998. aastal valitsuse poolt eesmärgiga algatada, toetada ja koordineerida Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte. Integratsiooniprojekte rahastatakse nii  riigieelarvelistest allikatest kui ka välisvahenditest.

KRISTINA PIRGOP,
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

blog comments powered by Disqus