Aeg panustada turvalisse tulevikku

Ikka oleme sunnitud pealt vaatama päästjate, politseinike ja piirivalvurite lahkumist tasuvamatele, kuid mitte hingelähedastele ametikohtadele. Kvalifitseeritud töötajaskonna lahkumine seab aga kahtluse alla sisejulgeoleku jätkusuutlikkuse, sest juba lähitulevikus ei pruugi meil olla töötajaid, kes reageerivad väljakutsele või ei saa me olla kindlad reageerijate professionaalsuses.

Diskussioon politseinike, päästjate ja piirivalvurite palkade väiksuse üle on olnud tänuväärne. Hinnates kõrgelt inimeste turvalisust tagavate ja elusid päästvate inimeste tööd, toetatakse siseministeeriumi püüdlusi tagada oma valitsemisala siseturvalisust tagavatele töötajatele väljateenitud tasu. Arutelu on toetanud vajadust luua süsteem, mis tagaks jõustruktuuride konkurentsivõime tööturul ning hoiaks ja parandaks personali stabiilsust ja kvaliteeti.

Siseministeerium on töötanud välja ettepanekud oma valitsemisala teenistuskeskkonna parandamiseks ja saatnud ministeeriumidesse kooskõlastusringile pääste- ja piirivalveteenistuse seaduseelnõud. 1990ndate alguses loodud päästeasutuste jaoks on tegemist esimese seadusega, mis arvestab päästetöö eripäradega. Piirivalveteenistuse seaduse täiendamise tingis vajadus viia nende tegevus vastavusse muutunud julgeolekustrateegiaga. Enim tähelepanu köitvad on eelnõudes aga ettepanek siduda palgad eelneva aasta neljanda kvartali Eesti keskmisega ning kindlustada siseturvalisuse tagamiseks oma elu ohtu pannud spetsialistidele elutööd hindav pension.

Toomaks head siseturvalisuse spetsialistid ühiskonnas arvestatavale väärtustamise tasemele, oleme teinud ettepaneku palkade sidumiseks Eesti keskmisega. Selline lahendus võimaldab pääste- ja piirivalvetöötajatel liikuda ühiskonna elatustaseme arenguga samas tempos ning loota stabiilsele palgatõusule vastavalt elukalliduse tõusule. Stabiilne areng aitab tagada ohtlikku tööd tegevate spetsialistide ametis oleku ja uute tuleku.

Garanteerides väärilise palga, loome töötajale motiveerivama töökeskkonna, kuid tervisele ja elulegi ohtlikku tööd tehes tuleb mõtelda nii enda kui perekonna tulevikule. Praegu ei ole kõrgendatud riskiga eriteenistuste töötajate sotsiaalsed garantiid võrdsed, jättes päästjad ilma kindlusest tuleviku ees. Näiteks ei ole paljud päästjad haiguste ja east tulenevate muutuste tagajärjel pärast pikemaajalist teenistust võimelised täitma füüsiliste katsete norme või tervis ei vasta nõutule. Päästja elukutse on nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt raske, nõuab suurte koormuste talumist, igaüks neist peab olema valmis töötama kõrge psüühilise pinge olukorras. Päästjatele tuleb tagada võrdne kohtlemine teiste siseturvalisust tagavate struktuuridega ning vääriline tasu ka pärast pikaaegset teenistust elude ja vara päästmisel.

Siseministeeriumis välja töötatud piirivalveteenistuse seaduses säilitatakse piirivalvuritele kaitseväeteenistuses saadud sotsiaalsed garantiid. Ümberkorraldus, millega muudeti piirivalve paramilitaarseks struktuuriks, tekitas organisatsioonis tugeva resonantsi. Praegu oleme olukorras, kus paljud tuleviku ees kaitsetust tundvad piirivalvetöötajad jätavad oma kutse ja lahkuvad töölt. Seaduse jõustumine ei too riigile kaasa uusi rahalisi kohustusi, vaid kindlustab seni kaitseväeteenistuse seadusega piirivalvele antud tagatiste jätkumise.

Väljateenitud tasu tööle ja kindlus tuleviku ees on võimalused motiveerida häid spetsialiste valitud alal edasi tegutsema. On ülekohtune lasta inimestel teha ohtlikku tööd vaid missioonitundest ja heast südamest. Praegu on viimane aeg vaadata tulevikku ja leida lahendus, kuidas tõsta riigi sisejulgeolekut tagavate meeste ja naiste töötahe taas tasemele, mis võimaldab seista päev päevalt silmitsi ohuga, kuid siiski nautida oma tööd ja olla toeks oma perekonnale.

Siseministeerium on pakkunud välja lahendused oma valitsemisala töötajate vääriliseks tasustamiseks. Nüüd ootame, et ka meie partnerid mõistaksid vajadust panustada sisejulgeolekusse ja kriitika puhul pakuksid välja omapoolsed lahendused, mis võimaldaksid Eesti elanikel ka kümnekonna aasta pärast end turvaliselt tunda.

KALLE LAANET,
siseminister

blog comments powered by Disqus