Volikogule esitatud kaebus tekitab palju segadust

Veebruarikuu Põltsamaa vallavolikogu istungil arutleti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebust, mis puudutab jaoskonnakomisjonide koosseisude määramist. Nimelt peab erakond ebaõiglaseks, et neid asendusliikmeteks määrati.


Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres Vään lausus, et otsuse menetlemine on vallavolikogu protokollis kõigile kättesaadav. Vääni sõnul hääletasid 22 kohal olnud volikogu liikmest otsuse poolt kõik saadikud. Kõnealune otsus „Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine“ võeti vastu 31. jaanuaril toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil.

„Minul puuduvad andmed, et keegi oleks otsuse vastu võtmise hetkel ruumist eemal olnud. Samuti ei esitatud otsuse kohta küsimusi ega polnud sõnavõtte. Minule teadaolevalt saab volikogu oma otsuse antud küsimuses ümber muuta 20 päeva enne valimiste toimumist, mis tähendab, et see aeg on praeguseks möödas,“ selgitas Andres Vään vallavolikogu tehtud otsust, mille kohta oli saadetud kaebus Põltsamaa vallasekretärile.

Poliitilist tasakaalu keeruline saavutada

Põltsamaa vallasekretär Janne Veski lausus, et tõepoolest on 31. jaanuaril Põltsamaa vallavolikogu vastu võetud otsuse kohta esitatud kaebus, mis puudutab jaoskonnakomisjonide koosseisude määramist.

Kaebuses heidetakse vallavolikogule ette, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud jaoskonnakomisjonide liikmekandidaadid on nimetatud komisjonide asendusliikmeteks.

„Sellega on väidetavalt rikutud Riigikogu valimise seadust, milles on sätestatud jaoskonnakomisjonide moodustamise põhimõtted. Kaebaja palub tagada Põltsamaa vallavolikogu tegevuse seaduslikkuse ning nimetada EKRE poolt valimisjaoskondadesse tähtaegselt esitatud liikmekandidaadid jaoskonnakomisjonide liikmeteks.

Kaebaja sõnul peab vastavalt seadusele vallavolikogu nimetama oma otsusega jaoskonnakomisjonide liikmed lisaks vallasekretäri ettepanekule poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet järgides, mida on väidetavalt volikogu vastu võetud otsusega rikutud,“ selgitas Janne Veski.

Kaebus või vaie?

Riigikogu valimise seaduse kohaselt on valimiste korraldajad riigi valimisteenistus, valla- ja linnasekretärid, jaoskonnakomisjonid ning häältelugemiskomisjonid.

„Kaebus on esitatud just Riigikogu valimise seaduse järgi, sest see oli adresseeritud vallasekretärile ja riigi valimisteenistusele. Riigi valmisteenistusest vastati, et volikogu otsuse peale ei tule kaevata mitte neile, vaid otsuse saab vaidlustada esitades vaide volikogule. Vaie peab vastama ka teatud nõuetele, mis on kirjas haldusmenetluse seaduses. Nõuetele vastavat vaiet siiani esitatud ei ole,“ kinnitas Põltsamaa vallasekretär.

Kaebusest ei selgu, kas selle on esitanud kaebaja kellegi esindajana või tema enda nimel. Kaebuse on allkirjastanud Kert Kingo, kuid seal esines ka erakonna nimi. Samas volitust erakond ei esitanud. Kaebaja on kinnitanud, et esitas kaebuse üksikisikuna. Viidates seadusele märgib kaebaja, et kaebuse esitamise õigus on üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal.

„Antud juhul on minu puhul tegemist üksikisikuga ja rikutud on minu kui kodaniku õigust ootusele seaduslikult läbi viidud valimiste korraldamisel,“ kirjutab kaebaja. Janne Veski sõnul kinnitab väide, et kaebus on esitatud valesti, sest volikogule tema enda tehtud otsuse peale kaevata ei saa. Kaebaja on öelnud, et tähtis pole dokumendi pealkiri, vaid selle sisu. Vallasekretäri sõnul annab see alust arvata, et tegelikult ei soovitud esitada mitte kaebust, vaid vaiet.

Vaie võetakse menetlusse

Janne Veski palus Põltsamaa vallavolikogu esimehel võtta kaebuse arutamisele järgmisel vallavolikogu istungil ja menetleda saabunud dokumenti vaidena. Ka kaebajat on informeeritud, et volikogu saab dokumenti menetleda vaide, mitte kaebusena.

Kaebaja sõnul olevat rikutud poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet sellega, et EKRE esindajat ei ole nimetatud jaoskonnakomisjonide põhiliikmeteks, vaid asendusliikmeteks.

„Kuidas oleks poliitika jaoskonnakomisjonide koosseisusid silmas pidades tasakaalus? Oleme seda arutanud ning probleemi lahendanud nii, et ühegi jaoskonnakomisjoni esimees ei ole poliitiline ehk ühegi erakonna esindaja. Sellest oleme ka kinni pidanud. Ükski valimise seadus ei reguleeri, kuidas korraldada erakondade esindajate nimetamist jaoskonnakomisjonidesse. Erakondade esindajad nimetati Põltsamaa valla jaoskonnakomisjonidesse nende esitamise järjekorras. Alati on erakondade esindajaid nimetatud jaoskonnakomisjonidesse rohkem kui on põhikoosseisus kohti.

Kõik põhikoosseisust välja jäänud jaoskonnakomisjonide kandidaadid nimetasime komisjonide asendusliikmeteks. Sellest põhimõttest on alati kinni peetud,“ selgitas Janne Veski.

Seekord esitati 12 erakonna esindaja kohale 18 kandidaati. Erakonnad esitasid oma kandidaadid järgmises järjekorras: Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond, Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus