Volikogu töö peab olema tulemuslik


Põhjendades Jõgeva linna põhimäärusse sisse viidud muudatust, mille kohaselt saab linnavolikogu liige edaspidi igal volikogu istungil esitada linnavalitsuse liikmele tema valitsemisalas esineva probleemi kohta vaid ühe küsimuse, tuleb tõdeda, et eelmises Jõgeva linna põhimääruses oli see punkt reguleerimata. Juhul, kui volikogu oli nõus päevakorda võtma esitatud küsimuse, siis sai küsija ka vastuse.

Jõgeva linna põhimääruse muutmise töörühmas oli see teema laialt arutusel ja variante oli mitmeid. Volikogu istung on eelkõige koht, kus menetletakse ettevalmistatud eelnõusid, mille tulemusena valmivad otsused ja määrused, mille kaudu korraldatakse omavalitsuse tegevust ja ülesandeid. Ka päevakorras olevate punktide kohta on küsimuste, sõnavõttute ja repliikide arv piiratud. Kogu tegevus peab olema reguleeritud ja püsima raamides. Samuti on volikogu tööaja pikkus reguleeritud. Volikogu töö peab olema tulemuslik.

Volikogu istung ei ole koht, kus päevakorra põhirõhk on küsimustel ja vastustel. Jõgeva linnavolikogul on 19 liiget. Ja kui igaüks esitab päevakorraväliselt ühe küsimuse, siis kulub selle menetlemiseks ka aega. Igal istungil jagab linnavalitsus olulist infot päevakajalistel teemadel. Volikogus esitatud eelnõud on olulise tähtsusega. Lisaks saab iga volikogu liige esitada arupärimisi, millel ei ole piiranguid küsimuste arvus. Leian, et kellegi õigusi ei ole piiratud ja igal volikogu liikmel on piisavalt võimalusi saada linna tegemiste kohta teavet. Samas ei pea ju kõiki küsimusi esitama avalikult. Neid saab iga kodanik ja ka volikogu liige iga päev juhtide ja ametnike käest otse küsida.

Miks peab küsimus seejuures olema lühike ja võimaldama lühikest vastust? Informatsiooni saamiseks on mitmeid võimalusi. Jõgeva linnamäärus näeb ette, et küsimuse korral kehtib selline formaat. Nii kuulajal kui ka vastajal on hea, kui nii küsimus kui ka vastus on selged, lühikesed ning arusaadavad. Rohkemat informatsiooni vajavaid teemasid saab käsitleda arupärimiste ja linnale olulise tähtsusega küsimuste arutelude kaudu, mis on ka uue põhimäärusega lisandunud võimalus. Lisaks on plaanis ka vaba mikrofoni lisamine volikogu päevakorda paar korda aastas.i
Põhimääruse muudatusettepanekud tegi volikogu liige Mai Treial. Iga teema käsitlemisel peavad olema reeglid. Ja soov on, et volikogu istungid toimuksid korrektselt. Koalitsioonile meeldib, kui volikogu istungite läbiviimine on hästi korraldatud ja täpselt reguleeritud.

Volikogu istungi päevakorra projekti koostab ja esitab istungile volikogu esimees. Kõiki tegevusi ei korralda volikogu täiskogu, vaid ka volikogu esimehel on omad õigused ja kohustused. Keegi peab siin otsustama. Antud juhul on see volikogu esimees. Tema hindab, kas eelmine kord oli vastus põhjendatud ja arusaadav. Kui vastus oli põhjendatud, siis ei ole vajadust teemat päevakorda võtta. Arvan, et kolm kuud on paras aeg sama teemat käsitleda, kui selleks on vajadus. Kolme kuuga tekib tegevusele mõõde ja saab hinnanguid anda.

i

KALMER LAIN, Jõgeva linnavolikogu esimees

blog comments powered by Disqus