Terviseprofiili aitab koostada Tallinna tervishoiukõrgkool

Jõgeva vallas viibisid Tallinna tervishoiu kõrgkooli terviseedenduse eriala üliõpilased, kes annavad oma panuse omavalitsuse tervise- ja heaoluprofiili koostamisel. Vastastikust koostööd peavad nii tudengid, õppejõud kui ka Jõgeva valla esindajad tulemuslikuks ning edasiviivaks tervisliku keskkonna loomiseks  ja edendamiseks.


Tervishoiu kõrgkooli õppekava juht lektor Nele Kunder ja õppejõud Kristi Mõistus ütlesid, et tudengid ootasid seda õppekäiku väga. Veel kiitsid nad jõgevamaalaste positiivsust ja märkisid, et piirkonnas on omad probleemid, kuid ka kordaminekud, millest tasub eeskuju võtta teisteski paikades.

Nele Kunderi ja Kristi Mõistuse sõnul on terviseedenduse õppes praktikat suures mahus ja see viib üliõpilased tutvumiskäikudele erinevatesse haridusasutustesse, kohalikesse omavalitsustesse, riigiasutustesse ja eraettevõtetesse.

„Praktikabaaside valikuga saavad üliõpilased ise suunata ja ette valmistada end tööturule sisenemiseks. Eelmisel aastal näiteks, käisime tutvumas Lääne-Virumaaga ning üliõpilased koostasid tervise- ja heaoluprofiili alusel enda visiooni maakonna tegevuskavast. Lisaks eelmainitule räägivad terviseedenduse üliõpilased ja õppejõud aktiivselt kaasa erinevates riiklikes küsimustes. Näiteks esitasime ettepanekud-kommentaarid rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 visioonidokumendile,” selgitas Kunder.

Oodati koostööd vallaga

„Tervise- ja heaoluprofiili koostamise koordineerimine on kohaliku omavalitsuse terviseedenduse spetsialisti üks oluline tööülesanne. Erinevaid töölõike sellest harjutame koolikeskkonnas, aga hoopis suurema väärtusega on kohapeal käimine ja töörühmas kõige praktikas tegemine. Lihtne see ülesanne kindlasti olema ei saa, aga oleme paindlikud ja kujundame sellest üheskoos väärtusliku kogemuse. Profiili koostamise protsessis on koostöö ja kaasamine väga olulisteks võtmesõnadeks, eriti mis puudutab kohalikke inimesi, kelle tervist ja heaolu kaardistatakse ning arengusuundi planeeritakse,” selgitas Kristi Mõistus.

Tema sõnul tekkis mõte teha koostööd Jõgeva vallaga eelmisel kevadel. „Et kohalikud spetsialistid olid ka meeleldi valmis koostööd tegema, kohtusime juba maikuus, mil panime paika esialgse plaani. Kõigi asjaosaliste valmisolek on äärmiselt oluline, sest terviseprofiil saab olema eelkõige kohalike spetsialistide alus- ja töödokument kohalike elanike elukvaliteedi parendamise eesmärgil. Selle loomiseks on kokku pandud kolm valdkonnapõhist töörühma, milledesse jagunevad seitse terviseedenduse eriala kolmanda kursuse üliõpilast. Meie saame kooli poolt pakkuda eelkõige teoreetilist tuge ja välist vaadet,” rääkis õppejõud Mõistus.

Nele Kunder ja Kristi Mõistus rääkisid veel, et üliõpilased tõesti väga ootasid seda õppekäiku ning on väga positiivselt meelestatud tervise- ja heaoluprofiili koostamise suhtes.

„Pärast õppekäiku tegime esimesed kokkuvõtted ja tagasisidestasime nähtut-kuuldut. Arvati, et omavalitsusega tutvumine oli kasulik ja andis hea ülevaate profiili koostamiseks ning ühtlasi laiendas ka silmaringi. Erinevused on muidugi suured, kui võrrelda Tallinna ja Jõgevat, aga seal on plusse ja miinuseid mõlema osas. Üliõpilastele ja õppejõududele avaldas muljet kohalike spetsialistide positiivsus ja see, et enda tööd tehakse südame ning parimate kavatsustega,” arvasid külalised.

„Esimese õppekäigu raames moodustasime kolm valdkondadepõhist meeskonda ning tutvusime mõnede kohalike organisatsioonide ja spetsialistidega. Meeskonnad alustavad andmete kogumise, selekteerimise ja analüüsimisega. Sellele järgneb prioriteetsete teemade valimine ja tegevuskava koostamine. Kuna oleme selles protsessis esimest korda, siis ei tahaks kuupäevade osas lubadusi anda. Liiati on kiirest tööst olulisem korrektne planeerimise protsess ja kvaliteetne tulemus. Tulevikku vaatavalt võib mainida ka koostöö jätkumist järgmise õppeaine raames kindlate sekkumiste/programmide planeerimisega,” ütles Nele Kunder.

Positiivne suhtumine

Külalistele jäi Jõgeva vallas silma positiivne suhtumine ja pealehakkamine. Iseäranis tõstsid nad esile entusiastlikku tervisedendajat Maiu Veltbachi, kes oma panuse, järjekindluse ja pealehakkamise ning optimismiga on valdkonna eestvedamisel kindlasti paljudele eeskujuks.

Nele Kunderilt  ja Kristi Mõistuselt sai ka küsitud, kuivõrd  terviseprofiilis sisalduv võib pakkuda ideid, mis aitaks pikendada nii meeste kui ka naiste keskmist eluiga, samuti tervena elatud aastaid.

„Eeldused on olemas kõikidel piirkondadel, küll aga on erinevad tervisemõjurid ja meetodid nendega tegelemiseks. Keskmine eluiga on kasvutendentsiga aga probleem on tervena elatud aastate järelejõudmises. Protsessi käigus toimuv kaardistamine ja analüüsimine annavad kindlasti täpsema ülevaate olukorrast,” vastasid nad.

Mida aga peaks tegema, et terviseprofiil ei jääks teoreetiliseks dokumendiks, vaid et selle sisu jõuaks võimalikult paljude paikkonna elanikeni?

Jõgeva maakonna tervisenõukogu esimees, Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ütles Vooremaale, et Jõgevamaa alustaski koostööd Tallinna tervishoiu kõrgkooliga eesmärgil olla koostöös ja kontaktis ülikoolidega, et tehtu jõuaks lõpuks paljude inimesteni.

„Noorte üliõpilaste soov valdkonnas panustada, nende värske pilk valdkonna vajadusi märgata ning õpitud oskused andmete analüüsiks annab kindlasti tugevust ja täiendavaid vaateid Jõgeva valla tegevustesse. Ootame koostöölt häid ideid, kuidas valla elanike heaolu parendada.”

Veel lisas Meitus, et üliõpilastega kohtudes oli positiivne see, et külaskäigul valla erinevates asutustes kõlas üsna mitu tööpakkumist noortele ning need ettepanekud said ka kohapeal arutelu osaliseks.

„Kõige rohkem positiivseid emotsioone tekitas üliõpilastes visiit suurepäraste võimalustega Palamuse lasteaeda Nukitsamees  ning Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonda, kus hinnati osakonnajuhataja positiivset energiat ja tahet valdkonda arendada.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus