Robert Närska ja Helmo Hainsoo süü ei leidnud kohtus tõendamist

Karistusseadustiku paragrahvi alusel esitatud süüdistuse järgi jätsid Närska ja Hainsoo 2006. aasta 21. aprillist kuni 29. maini arestitud nõuete alusel Werolile üle kantud raha 5 780 871,79 krooni ulatuses kohtutäituri arvele edasi kandmata.

Süüdistuse järgi asusid Närska ja Hainsoo nimetatud rahalisi vahendeid kasutama ja käsutama Werol Tehaste käibevahenditena.

Kohtus uuritud tõenditega leidis tõendamist, et Närska ja Hainsoo asusid kasutama Weroli käibevahenditena raha, mis kanti kolmandate isikute poolt ettevõtte arvele ajavahemikus 21. aprillist kuni 29. maini 2006. Nad tasusid laekunud rahaga ostetava rapsiseemne eest, maksid elektri ja muude kulutuste katteks tehase igapäevase majandustegevuse raames.

Samas leidis kohtus tõendamist, et vara, mille kasutamist-käsutamist süüdistatavatele ette heidetakse, ei olnud täitemenetluses arestitud, arestitud nõuete katteks tasutud rahaliste vahendite kasutamiseks oli olemas sissenõudja ASi Pere Leib luba ning süüdistatavatele ette heidetava tegevusetuse suhtes puudus õiguslik kohustus. Süüdistatavad ei pannud oma käitumisega toime kuritegu ning puudub kuriteosündmus.

Menetlusosalised saavad otsuse vaidlustamise soovist kohtule teatada seitsme päeva jooksul.

Robert Närska ütles Vooremaale, et nad pole ennast pidanud kurjategijateks ning uskusid, et õigus võidab.

“Juhtides Werol Tehaseid, pidasime silmas eesmärki ettevõtet töös hoida ning erastamine lõpuni viia, sest vastupidine lahendus toonuks kaasa pankroti. Raha kasutasime vaid kooskõlastatult võla sissenõudjaga Pere Leib Tootmine ning pankrotihalduriga. Kulutasime raha vaid hädavajalikeks ostudeks, elektri ja gaasi eest tasumiseks.”

Kohtuistungil süüdistajana osalenud ringkonnaprokurör Marge Püss teatas, et tegeleb kohtuotsuse analüüsimisega ja otsustab tulemustest lähtudes, kas vaidlustab selle.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus