Riigikogus tehakse ka tööd

Küllap president pidas kummitempli jutuga silmas seda, et ootab parlamendis elavat mõttevahetust Eesti jaoks olulistel teemadel, mitte seaduseandja muutumist valitsuse ripatsiks.

Tuleb tunnistada, et Keskerakonna fraktsioon on Riigikogus suutnud kolleegidest kiiremini käivituda. Oleme algatanud Riigikogu saalis mitmeid olulisi eelnõusid, mille arutamine ja menetlemine sõltub nüüd paljuski valitsuse ja koalitsiooni heast tahtest.

Noortele peredele mõeldes algatasime Riiklike peretoetuste seaduse muudatused, mille eesmärgiks on tõsta lapsehooldustasu 600 kroonilt 3000 kroonini kuus ning sünnitoetus ja lapsendamistoetus 10 000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta.

Suurem toetus peredele pärast vanemahüvitise saamise perioodi lõppemist võimaldab perel paremini katta laste kasvatamisega seotud kulutusi ning vanemal on valikuvabadus, kas minna tööle (osalise või täiskoormusega) või olla lapsega kodus. Seega aitab lapsehooldustasu tõstmine lapsevanematel paremini töö- ja pereelu ühitada. Lapsehooldustasu makstakse meie ettepaneku kohaselt alates vanemahüvitise maksmise lõppemisest kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Samuti esitasime Riigikogu menetlusse uuesti kaks ettepanekut senise liialt liberaalse alkoholipoliitika muutmiseks, mille vastu on varem sirgeselgselt seisnud eelkõige Reformierakonna poliitikud.

Reklaamiseaduse muutmisega soovisime keelustada alkohoolse joogi reklaami televisioonis ja raadios ning välireklaamina. Alkoholiseaduse muutmise eesmärgiks on keelata alkohoolse joogi jaemüük kella 23.00-08.00. Öine müügipiirang on kehtestatud hetkel ligi poolesajas omavalitsuses. Alkoholi ebaühtlane kättesaadavus erinevates omavalitsustes loob nendevahelisi ebasoodsaid konkurentsieeliseid ja ei aita saavutada piisaval määral taotletud eesmärke. Seetõttu tuleb alkoholi müüki piirata ühtsetel alustel riiklikul tasandil.

Päästeametnikele eripensionid

Keskerakonna algatatud päästeteenistuse seaduse eesmärgiks on kehtestada päästeametnike töö eripära arvestav teenistusseadus, et tõsta päästeametnike palgad samaväärseks mujal sisejulgeolekus makstavate töötasudega ning kehtestada päästeametnikele sarnaselt politseiametnike ja piirivalvuritega eripensionid.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuse sihiks on tagada gümnaasiumiõpilastele sarnaselt alg- ja põhikooli õpilastega tasuta koolitoit. Koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise eesmärgiks on väärtustada lasteaiapedagoogide tööd.

Üheks ühiskonna tõsiseks valupunktiks on kasiinode liialt rohke vohamine, mille traagilist mõju on tundnud paljud Eestimaa pered. Seepärast algatasime Riigikogus hasartmängu seaduse muutmise, millega soovitakse senisest rohkem anda otsustamisõigust kohalikele omavalitsustele. Kohalikul omavalitsusel peab olema õigus keelduda hasartmänguloa väljaandmisest ning samuti peaks olema õigus määrata piirkonnad, kuhu hasartmängukohti rajada ei lubata. Sellega soovime tagada hasartmängudest tulenevate negatiivsete sotsiaalsete mõjude vähenemist. Samuti võimaldab eelnõu kohalikul omavalitsusel tagada ühe oma põhiülesande täitmine ? tagada oma territooriumil elamisväärne ja turvaline elukeskkond.

Pall koalitsiooni käes

Need on vaid mõned näited Keskerakonna fraktsiooni poolt Riigikogu menetlusse esitatud 18 eelnõust, mis hõlmavad erinevaid eluvaldkondi. Need Keskerakonna algatused on sisulised ja muudavad paljude inimeste elu Eestimaal inimväärsemaks.

Seega on opositsioonil olnud Riigikogus tegusad tööpäevad. Pall on koalitsiooni käes. Eelnõude menetlemine Riigikogus näitab, kuidas koalitsioon on Eesti inimeste parema tuleviku nimel valmis koostööks opositsiooniga.

Koalitsioon on seni välja tulnud vaid ühe kõiki inimesi puudutava eelnõuga ja selleks on aktsiiside tõstmine. Sellega makstakse kinni Reformierakonna valimislubadus ? tulumaksu vähendamine. Kui senise Euroopa Liidu ühinemislepingus sõnastatud kava järgi oli kavas kütuste (bensiin, maagaas jne) aktsiistõus kavandatud mitmele aastale, siis nüüdne tõus tuleb järsk ja valus. Aktsiisitõus lööb kõige raskemini just madalamat ja keskmist sissetulekut saavate inimeste rahakoti pihta. Nende inimeste võit tulumaksu alandamisest on tühine, sest aktsiisitõus sööb selle paari kiire ampsuga ära.

VILJA SAVISAAR,
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees

blog comments powered by Disqus