Põltsamaa vallavolikogu juhib Indrek Eensalu

Möödunud neljapäeval peetud istungil valis Põltsamaa vallavolikogu kümne poolthäälega esimeheks Indrek Eensalu.

Kuni  uue esimehe valimiseni juhatas istungit vallavolikogu aseesimees Margus Metsma.

Volikogu esimehe kandidaadi üles seadmise õigus on igal volikogu liikmel, milleks tuleb istungi juhatajale esitada kirjalik ettepanek. Kandidaat omalt poolt peab kandideerimiseks  nõusoleku andma. Igal volikogu liikmel on õigus esitada üles seatud kandidaadile üks küsimus. Seejärel viiakse läbi salajane hääletus, kus igal volikogu liikmel on üks hääl.

Kaks kandidaati

Põltsamaa vallavolikogu liige Tarmo Orr esitas volikogu esimehe kandidaadiks Margus Metsma ning Evi Rohtla esitas kandidaadiks Indrek Eensalu. Tulenevalt sellest, et istungi juhataja Margus Metsma oli üles seatud vallavolikogu esimehe kandidaadiks, ei saanud ta seaduse järgi enam istungi juhatamist jätkata ning selle võttis üle Põltsamaa vallavolikogu vanim liige Toomas Joosep, kes tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Volikogu liikmeid peaks rohkem kaasama

Põltsamaa vallavolikogu esimehe kandidaadiks üles seatud Margus Metsma lausus, et midagi revolutsioonilist ta vallavolikogu juhtimises ei plaani. Tema sõnul oleks vaja, et eelnõud läbiksid enne volikogu ette jõudmist juhtivkomisjoni, kus need eelnevalt läbi arutatakse. Samuti pidas ta vajalikuks teha naaberomavalitsustega tihedamat koostööd. Tema sõnul oli Põltsamaa valda jõudnud Põltsamaa linnavolikogu poolt tehtud ettepanek linna ja valla ühinemiseks. Metsma sõnul on olemas selliseid valdkondi, kus koostöö ladusus teiste omavalitsustega sõltub Põltsamaa valla poolsest tahtest, samas on ka valdkondi, kus ollakse sunnitud koostööd tegema. Margus Metsmalt sooviti teada, kas tema arvates võiksid volikogu istungite materjalid jõuda varem volikogu liiikmeteni. Margus Metsma märkis, et see on mõistlik ettepanek.

Indrek Eensalu lausus, et tema nõustus sellele ametipostile kandideerima pärast pikka ja põhjalikku kaalumist, vesteldes eelnevalt oma sõpradega ja nendega, kelle arvamust ta respekteerib. Eensalu lausus enda tutvustuseks, et on sündinud Tartus, kuid oma teadliku elu on elanud Põltsamaa valla Kamari külas. Ta on lõpetanud Põltsamaa keskkooli ning ametit õppis Kuremaa sovhoostehnikumis. Tööle asus ta Sakala Tõulinnukasvatussovhoosi, seejärel AS-i Tallegg, kus tegutses kuni 2006. aastani. Muu töö kõrval on ta ka talupidamisega tegelenud, kuid nüüd võib seda pigem hobitaluks nimetada. Hulk aastaid pidas ta Kamaris kauplust. Pärast Talleggist äratulekut asust ta tööle kümblustünnide valmistamisega tegelevas ettevõttes , mis juba aasta pärast ühines OÜ-ga Metagrupp, kus ta töötab praeguseni Kamari osakonna juhatajana.

Indrek Eensalu perekonnas kasvab kolm last. Tütar on juba täiskasvanud ning kohe on täiskasvanuikka jõudmas ka vanem poeg ning noorem poeg lõpetas viienda klassi. Indrek Eensalu kuulub Jõgevamaa Koostöökoja juhatusse ja ühenduse Jõgevamaa Noorkotkad juhatusse. Ta on ka Kamari Haridusseltsi ja Kuningamäe Spordiklubi liige. Põltsamaa vallavolikogusse on ta kuulunud mitme koosseisu vältel. Ta on ka Kamari külavanem. Hobidest meeldib talle kõik suusatamisega seonduv.

Põltsamaa vallavolikogu esimehena sooviks ta, et kõik volikogu liikmed oleksid töösse kaasatud. See tähendab, et kõik arutusele tulevad eelnõud peaks enne eestseisusse jõudmist komisjonides läbi arutama. Nii paraneb kõigi volikogu liikmete panus volikogu tegevusse ning neil tekib suurem võimalus oma arvamust avaldada. Oluliseks peab ta ka vallavolikogu ja vallavalitsuse koostööd.

Erimeelsused klaaritakse laua taga

Eensalu sõnul ei peagi vallavolikogu ja vallavalitsus alati kõiges ühel nõul olema. Erimeelsused saab lahendada volikogu laua taga diskuteerides. Samas peab ta vajalikuks, et vallavalitsuse ametnikud, liikmed ja nõunikud käiksid vähemalt ühel korral aastas andmas ülevaadet oma tegevuse kohta, mis aitaks ära hoida infosulu vallavalitsuse ja vallavolikogu vahel. Indrek Eensalu märkis, et vallavolikogu ootab teatud küsimustes vallavanema kiiremat ja otsustavamat tegutsemist. Väga tähtis on Põltsamaa valla tasakaalustatud areng. See sõltub Eensalu nägemusel suuresti sellest, milliste EL poolt rahastatavate projektidega nad edasi tegelevad. Hariduselu on tema arvates väga hästi toiminud. Siiani on kõik valla koolid säilinud ja koolimajad remonditud ja arvas, et sarnast hariduspoliitikat tuleks jätkata. Indrek Eensalu sõnul tahaks ta kindlasti käiku anda ühe lubaduse, mille kohaselt hakkaks üks noorsportlane igal aastal vallalt stipendiumi saama. Eensalu hinnangul on Põltsamaa vallas tegutsemas tugevad MTÜ-d ja nende juurde loodud ümarlauad. Samas arvab ta, et nende MTÜ-de tegevusse tuleb kaasata n-ö lisajõudu.

Margo Miljand küsis, kas Indrek Eensalu peab vajalikuks tuua arutelud erinevate probleemide osas tagasi volikogu laua taha, mitte et teatud probleemide lahendamine jääks ainult komisjonide otsustada. Indrek Eensalu kordas üle juba eelnevalt räägitu, et kõik volikogu ja komisjonide liikmed tuleb aktiivsemalt volikogu tegevusse kaasata.

Toomas Joosep tegi ettepaneku, et vallavolikogu esimehe valimist korraldaks sama komisjon, mis viis läbi ka eelmise vallavolikogu esimehe valimised. Selle ettepanekuga olid volikogu liikmed nõus.

Kui häältelugemiskomisjon oma töö oli lõpetanud, luges komisjoni esimees Liia Lust ette komisjoni koostatud protokolli. Hääletuskasti avamisel sealt kehtetuid sedeleid ei leitud. Margus Metsmale oli antud neli ja Indrek Eensalule kümme poolthäält. Põltsamaa vallavolikogu vastvalitud esimees avaldas lootust, et vallavolikogu töö  sujub ning on võimalikult stressivaba.

i

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus