Pensionide maksustamine muutub lihtsamaks

Oleme Rahandusministeeriumis lahendanud alanud aasta alguses pensionidelt tulumaksu kinnipidamisel tekkinud tehnilise probleemi. Nimelt peeti pensionäridelt, kes jätsid mingitel põhjustel postkontorist osa oma pensionist eelmise aasta jooksul välja võtmata, uue aasta alguses kinni tulumaks, mida pensioni regulaarsel väljavõtmisel ei oleks kinni peetud. Seadusemuudatuse eesmärk on muuta pensionide maksustamine lihtsamaks.

Muudatus annab võimaluse tagastada aasta alguses pensionilt tulumaksu maksnud pensionäridele kinni peetud tulumaks. Tagasimaksed toimuvad aasta jooksul jooksva kuu maksuvabadesse piiridesse jäävatelt summadelt.

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse tulumaksuga see osa pensionist, mis ületab 36 000 krooni kalendriaastas, s.o. 3 000 krooni kuus. Lisaks sellele on soovitatav kõigil pensionäridel, kellel ei ole muid sissetulekuid peale pensioni, kasutada kuus ka 1 700 krooni ulatuses tavapärast maksuvaba tulu, esitades vastava kirjaliku taotluse Pensioniametile. Sellega tõuseb pensionäri maksuvaba tulu määr 4 700 (3 000 + 1 700) kroonini kuus. Seega ei pea alla 4 700 krooni suurust pensioni saavad pensionärid tulumaksu maksma.

Praegu ei kasutata igakuisel pensioni väljamaksmisel jooksva kuu kasutamata maksuvaba tulu eelnevalt kinni peetud summade tasaarvelduseks. Nii tekkiski olukord, kus pensionärid, kes jätsid oma mitme kuu pensioni eelmisel aastal mingil põhjusel välja võtmata ja said alanud aastal korraga mitme kuu pensioni, pidid maksma tulumaksu.

Eelnimetatud probleemi leevendamiseks peetakse edaspidi pensionide maksuarvestust aasta lõikes summaarselt. See tähendab, et seadusemuudatus lubab pensionilt makstud tulumaksu igakuiseid ümberarvestusi kalendriaasta maksuvaba tulu piires, ja seda kogu kalendriaasta jooksul.

Toon näite. Kui pensionär, kelle pension on 2 500 krooni kuus, võttis käesoleva aasta jaanuaris postkontorist välja nii eelmise aasta detsembri kui jaanuarikuu pensioni, sai ta sularahas kätte mitte 5 000, vaid 4 928 krooni. Nimelt ületas tema kahe kuu pension maksuvaba tulu määra 300 krooni võrra. Sellelt summalt arvutati maha 24 protsenti tulumaksu ehk peeti kinni 72 krooni. Muudatus lubab aga selle 72 krooni järgmisel pensionipäeval pensionärile tagasi maksta.

Veebruaris on pensionäril õigus kahe kuu maksuvabale tulule, kokku 9 400 kroonile. Tema aastatulu on aga olnud antud näite puhul 5 000 + 2 500 krooni, s.t. väiksem kui õigus maksuvabale tulule ja temalt jaanuaris kinni peetud maksu osas teeb väljamaksja ümberarvestuse ja maksab temalt kinni peetud maksu talle tagasi. Siit selgub ka, et mida väiksem on pension, seda suurem on igakuiseks ümberarvestuseks jääv maksuvaba tulu osa, ja vastupidi.

Kui senini soovitas sotsiaalkindlustusamet pensionäridel oma pension iga kuu välja võtta või kaaluda võimalust saada pension panga kaudu, siis tänaseks oleme Rahandusministeeriumis välja töötanud lahenduse, mis muudab pensionidelt tulumaksu kinnipidamise korra eluvajadustele vastavaks.

Selge on, et kui pensionär jääb pikaks ajaks haigeks või tal ei õnnestu ükskõik millistel muudel põhjustel postkontorisse raha järele minna, ei ole õiglane talt hiljem väljavõetud summalt lisakohustusi maha arvata. Tegemist on puht-tehnilise probleemiga, mis vajas kiiret lahendust.

Muudatus rakendatakse tagasiulatuvalt, millega jooksvalt korrigeeritakse 2005. aasta maksukohustust. Sellega laheneb ka alanud aasta alguses pensionidelt tulumaksu maksma pidanud 1 188 pensionäri mure.

TAAVI VESKIMÄGI,
rahandusminister

blog comments powered by Disqus