Niipalju siis koostööst Jõgeva volikogus

Kui Eesti koolilapsed oskavad PISA uuringute järgi teha koostööd suurepäraselt, siis kahjuks pole selleks suuteline tänapäevane poliitikute põlvkond. Ja see panebki mind oma muret jagama ajalehe veergudel. Milles siis asi?

Jõgeva valla juhtide sõnad ja teod lähevad lahku. Kui esimesel volikogu istungil anti sõnum koostöösoovist opositsiooniga, siis nüüd, peale kolmandat istungit, pole sellest veel märke ilmutatud. Juba esimesel istungil pandi opositsioon n-ö paika. Volikogu esimees avaldas soovi menetleda päevakorrapunkti number kaks, mis oli volikogu liikmetele välja saadetud sõnastuses “Jõgeva vallavolikogu aseesimehe valimine”, kahe alapunktina ning valida volikogule esimene aseesimees ning teine aseesimees. Opositsiooni liikmed juhtisid istungi juhataja tähelepanu sellele, et kinnitamata päevakorra järgi on teiseks päevakorrapunktiks volikogu aseesimehe, mitte aseesimeeste valimine. Ühtlasi juhiti istungi juhataja tähelepanu Jõgeva linna põhimääruse kasutamise kohustuslikkusele, mille paragrahv13 sätestab volikogule ühe aseesimehe valimise nii nagu oli volikogu liikmetel eeldada ka kutse järgi. Koalitsiooni saadikute poolt näidati jõudu ja tehtigi ära! Ebakorrektselt. Rääkimata sellest, et oleme Eestis teenäitajad oma volikogus kahe aseesimehega, kellest esimesele makstakse 700 eurot ja teisele 525 eurot kuus oma ülesannete täitmise eest. Küsin, mis ülesannete, kui volikogu liikmetele saadetakse puudulikult vormistatud dokumendid, kui volikogu komisjonide moodustamisel ei arvestata seadusemuudatust, mis on jõustunud tänavu 16. oktoobril – volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu?

Teha kiiresti ja palju, kuid see ei anna õigustust teha ebakorrektselt, seadusevastaselt. Esindajate määramist koolide hoolekogudesse: seadust järgides, peab selleks olema enne kinnitatud kord ja alles siis määramine. Võimuliidu tahe on teha seda aga kohe ja lihtsalt oma tahte järgi. Ei kuulata opositsiooni muudatusettepanekuid ega arvamusi. Ka 30. novembri istungil. Päevakorra kinnitamise arutelul tegime ettepaneku muudatusteks, et mitte minna vastuolusse seadustega, neid esitatud ettepanekuid ei arvestatud. Üks ettepanekutest oli ka mitte menetleda päevakorrapunkti number kolm – Jõgeva valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Tekib küsimus, miks siis, kui eelnevalt peab olema menetletud ja vastu võetud otsus, valla ametiasutuse ümberkorraldamine ning uue ametiasutuse moodustamine peab olema kinnitatud ametiasutuse põhimäärus. Niikaua, kui volikogu pole kehtestanud valla ametiasutuse ümberkorraldamist ning uue ametiasutuse moodustamist ning kinnitanud ametiasutuse põhimäärust, ei saa uue valla struktuuri kinnitada! Nii ütleb seadus. Seega rikuti selle päevakorrapunkti menetlemisel kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS) paragrahvi 22 lõige 1 punkte 9 ja 34.

Kui päevakorrapunkti number kolm ehk Jõgeva valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis välja saadetud eelnõu oli vastuolus seadusega, siis sisuga tutvudes tekkis šokk, need 91,7 teenistuskohta on täielik ulme meie suurusega vallale. Kas tõesti 12,4 finantsosakonna töötajat on vaja selleks, et paraneksid teenused valla inimestele? Eelnõu koostamisel volikogu liikmetele mindi mööda ka lepetest, mis tehti valdade ühinemisläbirääkimiste ajal. Kui vaadata enam vähem sama suurt Põlva valda, siis seal jätkab 53 ametnikku. Kas tõesti on Jõgeva valla ametnikud meie uute juhtide arvates nii vähevõimakad, et pea kaks korda rohkem teenistujaid peab tööle jääma. See pärsib ka teenistujate parema tasustamise võimalusi.

Istungi edenedes aga leidsid volikogu esimees ja aseesimehed, et vaja on muuta istungi alguses kinnitatud päevakorda uuesti. Paraku hilja, kuna päevakord oli kinnitatud, siis uuesti ükshaaval seda ümber kinnitama hakata, sellega opositsioon ei saanud nõustuda. Muudatused tehti siiski ja kümme opositsiooni saadikut lahkusid sellisel moel läbiviidavalt istungilt. Kui rikutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust ja Jõgeva linna põhimäärust, siis sellega ei saanud me nõustuda ning ei näinud oma protesti avaldamiseks muud võimalust, kui seaduse rikkumisest teavitada volikogu ja istungilt lahkuda.

Esimese istungi probleemsest läbiviimisest andsime teada ka halduskohtule ja palusime saadikute õiguste riive rikkumisele viidates selliselt läbiviidud valimised tühistada. Paraku leidis kohus, et subjektiivne riive oli vähe põhjendatud ja soovitas oma ja avalike õiguste kaitseks pöörduda veel eksisteeriva maavanema poole. Ja seda me viimase istungi materjalide ja läbiviimise põhjal teemegi. Kuigi siin on aga nüanss selles, et enne vastuse saamist võib maavanem olla juba kadunud institutsioon ja maavanem ise Jõgeva abivallavanem.

Kus on väljapääs? Ainult koostöö kõigi fraktsioonide esindajate vahel lõpetab segadused dokumentide koostamisel, seadustest möödahiilimised ja eelkõige loovad eeldused nende huvide arvestamisele, kes meid volikokku valisid.

RAIVO PÕLDARU, EKRE fraktsiooni liige

blog comments powered by Disqus