Mustvee valla suurprojekt pandi pausile

Mustvee valla Rajaküla, Kükita, Tiheda ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsiooni taristu rajamine on AS Emajõe Veevärgi projekt ja jaotatud kolme etappi. Kogu taristu rajamine toimub Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toetuse abil. Esimese etapi ehitustööd on edukalt lõppenud. Teise etapi lõpp lükkub aga edasi.


„Praegu käimasoleva teise etapi torustikud ja kanalisatsioonipumplad on rajatud. Et pumplate elektrivarustamiseks on elektrivõrgu valdajal pikad tööde ootejärjekorrad, ei saa taristut tööle panna,” kinnitas AS Emajõe Veevärk juhatuse liige Andres Aruhein.
„Kahjuks teise etapi ehitustööde tegija, OÜ Trassiehitus, lõpetas oma tegevuse ja jättis tegemata teetaastamise. AS Emajõe Veevärk on välja kuulutanud hanke teekatte taastamiseks. Pinnatud teekattega teed tehakse korda esimesel võimalusel järgmisel aastal, kohe kui ilmastikutingimused seda lubavad.”

Esimese etapi kogemused tulid kasuks

Mitmed teise etapi torustike ääres asuvad kinnistud on juba rajanud kinnistusisese torustiku, kuid AS Emajõe Veevärk ei võimalda veel teenust tarbida. Esimesel etapil saadud kogemus, kus inimesed palusid luba erandkorras ainult vett tarbida, sest kaevud on tühjad või reostunud, palvele tuldi vastu tingimusel, et reovett ei juhita kanalisatsiooni.
See lõppes sellega, et vesi juhiti ikkagi kanalisatsiooni, kus pumplad ootasid veel oma elektriühendusi ja veel mitte töötavad kanalisatsioonitorustik ning pumplad ummistati reoveega enne tööde lõplikku üleandmist. „Just sellepärast ei anna AS Emajõe Veevärk ühtegi luba enne teenust tarbida, kui kõik tööd torustike ja pumplatega on lõppenud. Kinnistutega ei sõlmita ka enne tarbimislepinguid,“ ütles Aruhein.
AS Emajõe Veevärk soovitab tulevastel veeteenuse kasutajatel tungivalt kasutada kinnistusiseste torustike rajamiseks majandustegevuse registris olevate torustike ehitajaid, et tulevikus vältida võimalikke probleeme.
„Kinnistusisene veetaristu peab olema rajatud AS Emajõe Veevärk tehniliste tingimuste ja standarditele vastavalt. Kinnistusiseste torustike rajamiseks pakub Keskkonnainvesteeringute Keskus majaomanikele toetust ja informatsioon on olemas nende kodulehel,“ sõnas Aruhein.

Kolmas etapp on plaanis tulevikus

Kolmanda etapi ehituseks taotles AS Emajõe Veevärk 2020. aasta kevadel KIKilt toetust, kuid toetuse taotlejaid oli rohkem kui raha. 2021. aasta kevadel esitab AS Emajõe Veevärk uuesti taotluse kolmanda etapi välja ehitamiseks.
„AS Emajõe Veevärk lõpetas käimasoleva projekti lepingujärgse peatöövõtjaga lepingu, sest ta ei täitnud lepingujärgseid kohustusi,” tõdes Andres Aruhein.
„Kohustuste mittetäitmise põhjustest ühtegi ametliku teadet peatöövõtja AS Emajõe Veevärgile saatnud ei ole ja nii ei ole mõistlik sellel teemal ka spekuleerida. Mis põhjusel alltöövõtjad peatöövõtjale tööd ei teinud, on ainult aimatavad. Praegu on AS Emajõe Veevärk korraldanud uue hanke teekatte taastaja leidmiseks eesmärgiga viia projekt võimalikult kiiresti lõpule.”
Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv nentis, et valla poole on pöördutud.
„Põhiliseks teemaks on teede olukord. Kurdetakse, et killustikul on halb kõndida, kauplus on kaotanud kliendid, sest juurdesõit on ebamugav ja teel liiga kiiresti sõitvate autode rataste alt lendab kive jne. Mõned pöördumised on olnud ka seoses vee puudumisega, sest kaev on kuiv. Muret on ka majadele ühenduste rajamisega. On mõned probleemid, kus ehitaja andis maaomanikele lubadusi, mida ei täitnud. Majadele ühenduste rajamise küsimusi lahendame koostöös AS Emajõe Veevärgiga juhtumipõhiselt, olukord ning trassiehituse töötajate antud lubadused on enamvähem kaardistatud. AS Emajõe Veevärk on koostööaldis ja info vahetamine ettevõttega sujub päris hästi,“ ütles Lainjärv.
Tema sõnul on teede asfalteerimine suurem probleem, sest talv läheneb kiiresti.
„AS Emajõe Veevärk tegeleb koostöös maanteeametiga töövõtja leidmisega, kes teed ära asfalteeriks. Suuremas osas on tegemist riigiteedega, millega tegeleb maanteeamet.”
Projektiga tööde tegemist teostas OÜ Trassiehitus, kes on siiani palju aastaid tegelenud just vee-, kanalisatsiooni- ja sademeteveetorustike ehitamisega. Praeguseks seda osaühingut äriregistri andmetele tuginedes ei eksisteeri. „Telefoni teel ma intervjuud ei anna,“ ütles firma esindaja Allan Valgerist, jäädes ka kirja teel kättesaamatuks.

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus