Mida saab teha vallasekretär, kui volikogu esimees teda ei kuula

“Kui sa loodad veel või arvad, et Astel tuleb tagasi, siis see on asjata lootus. Ta ei tule siia kunagi ja sina mõtle, mida ja kuidas teed. Oled selleks piisavalt tark.” Pärast neid Palamuse vallavolikogu esimehe sõnu vallasekretärile 2016. aasta 20.juunil ei olnud vallavalitsuses enam miski endine. Ei asjalikku tööõhkkonda ega töörahu. Õhk särises.

Tänavu 26. jaanuaril algatasid Palamuse vallavolikogu liikmed umbusalduse avaldamine volikogu esimehele Terje Rudissaarele. Põhjuseks oli võimupiiride ületamine, seaduse rikkumine, Palamuse valla maine kahjustamine, volikogu liikmetega manipuleerimine.

Samal volikogu istungil tegi volikogu liige Urmas Paju ettepaneku vallavanemale viia läbi teenuslik järelevalve minu kui vallasekretäri ametitegevuse üle. Põhjuseks toodi asjaolu, et vallasekretär ei ole piisavalt juhtinud tähelepanu volikogu esimehe tegevusele õigusaktide väljaandmisel. Jutt käib volikogu esimehe koostatud ja allkirjastatud käskkirjadest. Käskkirjadega on volikogu esimees määranud tasu volikogu otsuste eelnõude koostamise eest maakomisjoni esimees Enn Kivile 200 eurot, volikogu komisjonide esimeestele erinevaid summasid komisjoni esimeeste koosolekul osalemise eest ja Slovakkia Vabariigis koos kultuurikollektiividega viibimise ja valla esindamisel endale ja volikogu liige Valdi Reinasele päevarahasid.

Kahtlemata on volikogu esimehel õigus esindada valda ja seda ta ka iga päev teeb. Küsimusi tekitab olukord, kui volikogu ei ole volikogu esimehele öelnud, millisel eesmärgil ta välislähetusse läheb ja milline peab olema tulemus. Mullu 2.-8. augustini viibisid Palamuse valla kultuurikollektiivid Slovakkia Vabariigis, mille kohta vormistas volikogu esimees 9. augustil möödunud aastal oma käskkirja nr 1-14/3 Välislähetuses viibimine ja määras endale ja volikogu liige Valdi Reinasele päevaraha lähetuses viibimise eest. Käskkirjas kirjeldab volikogu esimees oma tegevusi võõrsil ja selgitab Palamuse valla esindamist. Volikogu esimehel on õigus saata volikogu liikmeid lähetusse oma käskkirjaga, kuid tal puudub õigus määratleda volikogu liikme pädevust valla esindamisel. 2016. aasta 9. augustil enne käskkirja vormistamist küsis volikogu esimees minu käest, kuidas mina suhtun sellise sisuga käskkirja vormistamisse. Ütlesin, et selline käskkiri ei ole juriidiliselt korrektne ja et mina ei vormistaks sellist käskkirja. Ta mõtles hetke ja ütles, et ta teeb käskkirja. Volikogu esimees allub volikogule ja vallasekretär allub vallavanemale. Mida saab teha vallasekretär olukorras kus volikogu esimees ei võta teda kuulda? Siit läheb veel lugu edasi. Koostanud käskkirja, suunas volikogu esimees selle raamatupidamisele väljamaksmiseks. Pearaamatupidaja Imbi Saar ei pidanud käskkirja õiguspäraseks ja saatis lühikirjelduse koostatud käskkirjast 2016. aasta 22. augustil vallavalitsuse liikmetele nende arvamuse saamiseks. Ühtlasi tegi ta ettepaneku lülitada päevarahade maksmise küsimus vallavalitsuse järgmisel päeval toimuva istungi päevakorda. Vallavanem seda ei teinud ja pearaamatupidajale anti korraldus käskkirjas toodud summad asjaosalistele välja maksta.

Mida tegin, kui sain teada, et volikogu komisjonide esimeeste koosolekuid kutsutakse kokku ja lisaks sellele osavõtjaid tasustatakse? Selgitasin volikogu esimehele, et valla põhimääruses puudub selline institutsioon nagu volikogu komisjonide esimeeste koosolek ja vastav määrus ei näe ette ka võimalust koosolekul osalejate tasustamiseks. Volikogu esimees kuulas mind ära ja jätkas senist tegevust. Viimasel volikogu istungil seadustas volikogu volikogu komisjonide esimeeste koosoleku. Juriidiliselt on kõik korrektne.

Volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude koostamine moodustab suure osa minu teenistusülesannete mahust. On lihtsaid ja lakoonilisi otsuse eelnõusid ja keerulisi määruse eelnõusid. On hea kui on piisavalt aega nende koostamiseks. 2016. aasta 8. juulil koostas volikogu esimees käskkirja nr 1-14/2 Hüvituse maksmine, millega määrati volikogu maaelu komisjoni esimees Enn Kivile hüvitust 200 eurot kahe eelnõu koostamise eest. Summa suurus tulenes volikogu esimehe põhjenduses asjaolust, et eelnõud koostati riigipühal Jaanipäeval. Minule heideti ette, et jätsin omavoliliselt eelnõud koostamata. Kui keegi asjaosalistest oleks mulle öelnud, et need eelnõud on vaja koostada. Aga ei räägitud. Tasu maksmist eelnõude koostamise eest ei näinud volikogu õigusaktid ette siis ja ei ole seda õigusaktides sätestatud ka tänasel päeval. Üks huvitav fakt Palamuse valla eelarvest. 2013. aastal oli vallavolikogu eelarve 10 865 eurot, 2014. aastal 18 631 eurot, 2016.aastal 22 912 eurot, siis 2017.aastal on vallavolikogu eelarve 38 054 eurot. Võrreldes 2016. aastaga on tõus ca 66 protsenti. Volikogu iga liikme liigutus on tasustatud.

ELVIRA OSBERG, Palamuse vallasekretär

blog comments powered by Disqus