Mida peaks teadma olemasoleva metsakava kinnitamisest

Metsandusliku haridusega asjatundjatele ning spetsialistidele on pealkirja sõnastus kindlasti sobimatu – olgu siinkohal ära toodud ka õige sõnastus: “metsamajandamiskava ja metsa majandamise soovituse ning kuni 2004. aasta 1. maini metsakorraldustööde tegevusluba mitteomava isiku koostatud metsamajandamiskava kehtestamise taotlemine ning metsamajandamiskava ja metsa majandamise soovituse kehtestamine.”

Tegelikult tunnevad metsaomanikud järjest enam huvi metsakava kinnitamise vastu – kas ja kuidas kinnitamine toimub?

Omanik esitab paberid

Erametsaomanik esitab kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele (võib ka vallavalitsusse, metsanõunikule viia) vabas vormis kirjutatud või trükitud taotluse, mis peab sisaldama taotleja kohta vähemalt järgmisi andmeid:

1.nimi ja registri- või isikukood (registrikood esitatakse sellisel juhul, kui omanik on juriidiline isik)

2. aadress ja sidevahendite numbrid

3. esindaja ja/või kontaktisiku andmed

4. metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse tagastamise viis

Taotlusele peavad olema lisatud:

1. metsamajandamiskava või metsa majandamise soovitus, mille kinnitamise kohta taotlus esitatakse

2. peale metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse koostamist metsa majandamisel tehtud metsamajandamistööde nimekiri, kusjuures iga tehtud töö kohta peab olema märgitud vähemalt tööga hõlmatud maa-ala suurus ning kvartali (selle olemasolul) ja eraldise number, töö nimetus ja lõpetamise aeg (aasta)

Keskkonnateenistus saadab metsakavad kinnitamisele Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse auditeerimisbüroosse (kehtestaja), mis asub Tallinnas Iva 12. Kinnitamisel olevate metsakavade kohta saab infot küsida samuti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse auditeerimisbüroost.

Kava kinnitamine on tasuta

Keskkonnateenistusel ei ole metsakavade kehtestajale saatmiseks seadusega sätestatud tähtaega, seega võib erinevatel põhjustel viibida metsaomaniku esitatud taotluse (koos metsakavaga) jõudmine kehtestajani. Ilmselt on mõistlik keskkonnateenistusest aeg-ajalt uurida esitatud taotluse edastamise kohta.

Kehtestaja registreerib taotluse kohe pärast selle saamist ning kontrollib esitatud taotluse vastavust eelpool kirjeldatud nõuetele 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

Taotluse menetlemisel kontrollib kehtestaja metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise võimalikkust, arvestades sealjuures metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse vastavust kehtivatele nõuetele, kehtestamise momendil kehtivaid piiranguid ja kitsendusi, tehtud metsamajanduslikke töid, metsa majandamise võimalikkust kehtestatava metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse järgi.

Taotluse menetlemisel saadud andmete alusel teeb kehtestaja ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest otsuse metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise või kehtestamata jätmise kohta ning saadab otsuse ärakirja taotlejale lihtkirjaga. Metsaomanikele otsuse ärakirja saatmise tähtaega ei ole eraldi sätestatud, kuid metsakorraldusettevõtete puhul on otsuse saatmise tähtaeg seitse päeva.

Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovitus tagastatakse taotlejale taotluses näidatud viisil.

Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise otsuses näidatakse:

1. Eraldiste ja raieliikide viisi uuendus-, harvendus- ja valikraie maksimaalne lubatud maht (hektarites). Miks just hektarites, see on senini paljudele, ka metsandusspetsialistidele, selgusetuks jäänud, aga ju see siis nii olema peab.

2. Metsa nõuetekohase majandamise tagamiseks metsamajandamiskavas või metsa majandamise soovitustes tehtavad muudatused või täiendused

Ja nii lihtne see metsakava kinnitamine ongi. Metsakava kinnitamine on tasuta, selle eest ei pea midagi maksma. Metsakava kinnitamiseks on lihtsalt vaja esitada taotlus koos metsakavaga ning samuti on soovitatav varuda pisut kannatust.

MEELIS KASEMAA,
Metsanõustamise OÜ

blog comments powered by Disqus