Looduskaitseliste maade vahetamine asendub väljaostmisega

Seaduse eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks looduskaitseseaduse punkt, mis reguleerib kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja vahetamist. Muudatuse eesmärk on lõpetada kinnisasjade vahetamine ning rakendada kompensatsioonimehhanismina vaid kinnistute omandamist raha eest.
Riigile kuuluva maa vastu kaitsealuse maa vahetamisel on keeruline tagada võrdseid väärtusi, sest maa hinda mõjutavad pidevad muudatused kinnisvaraturul. Lisaks tuleb arvestada, et riigil ei ole piiratud maareservi juures võimalik kõigile avalduse esitanutele tagada
võrdväärset vahetusmaad. Kinnistute väljaostmise korral on kõigil võimalus omandada piiranguteta sobiv maa käibes olevate maade hulgast sobivas kohas ja sobiva sihtotstarbega.
Enne seaduse jõustumist algatatud kinnisasja vahetamise menetlused viiakse lõpuni kinnisasja omandamise menetlusena, kusjuures esitatud kinnisasja vahetamise avaldused loetakse kinnisasja omandamise ettepanekuteks.
Sätte eesmärk on määratleda, et ka pooleliolevad vahetusmenetlused lõpetatakse ning need asendatakse kinnisasja omandamismenetlusega. Vahetusmenetluse lõpetamine asendatakse teise, samaväärse kompensatsioonimehhanismiga, mille kohaselt riik omandab kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja selle väärtusele vastava tasu eest. Nii maa vahetamisel kui ka maa riigi poolt omandamisel ei muutu isiku varanduslik seisund.
Vajalik on veel välja töötada kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused just sellistele juhtumitele, kus tavapärane tehingute võrdlemise meetod ei ole piisav. Ka tuleb kehtestada väärtuste määramise alused, et vahetamistelt omandamistele üleminekul oleksid hinna kujunemise alused ühtsed.
Praegu on Maa-ametis menetluses ligi 680 maadevahetuse avalduse.
Seadusemuudatus läheb heakskiitmiseks Riigikokku ja jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

MERJE KRINAL,
Maa-ameti kinnisvara korraldamise osakonna juhataja kt

blog comments powered by Disqus