Lasteaiaõpetajale õpetaja palk!

Eesti Lasteaednike Liit (ELAL) on ette võtnud aktsiooni, mille eesmärk on pöörata üldsuse tähelepanu lasteaiaõpetajate töö väärtustamisele ja sellele vastavale tasustamisele.

Teeme riigikogule ettepaneku:

 • Kehtestada kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajatega võrdne riiklik töötasu alammäär üle Eesti;
 • Sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamine sarnaselt munitsipaalkoolide rahastamisega;
 • Muuta koolieelse lasteasutuse seadust ning viia sellesse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega sarnased sätted.

ELAL ei ole rahul sellega, et ühesugust tööd tegevate ning samadele kvalifikatsiooninõuetele vastavate lasteaiaõpetajate töötasu on omavalitsustes erinev. See on ebavõrdne kohtlemine.

Ühe kuu keskmise palga suurus lasteaiaõpetajatel on www.riigiraha.fin.ee andmetel erinevates kohalikes omavalitsustes 424 eurost kuni 1200 euroni. Samas ei võimalda praegused seadused kehtestada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele töötasu alammäära riiklikult.

Alushariduse vallas on järgmised tõsised probleemid:

 • Töölt on lahkunud ja lahkumas erialase haridusega kogenud spetsialistid.
 • Jätkuvalt on keeruline leida erialase ettevalmistusega lasteaiaõpetajaid, muusika- ja liikumisõpetajaid, logopeede, eripedagooge, tugispetsialiste, eri- ja sobitusrühmade õpetajaid.
 • Suur hulk pensioniikka jõudvaid või juba pensionil olevaid ja veel töötavaid õpetajaid jääb lähiajal vanaduspensionile.
 • Noored erialase kõrgharidusega inimesed praeguse palgaga tööle ei tule.
 • Suure palgalõhe tõttu erinevates kohalikes omavalitsustes lahkuvad õpetajad tööle piirkondadesse, kus makstakserohkem palka.

Lasteaednike Liit usub, et kui pöördumises esitatavad ettepanekud seadusteks vormistada, paraneb olukord tuntavalt:

 • Erialase ettevalmistusega, kogenud, lastega tööd armastavad ja oma tööst lugu pidavad õpetajad ei lahku enam töölt.
 • Eestis tasakaalustub lasteaiaõpetaja kutse olulisus.
 • Lasteaiaõpetajaks sobivaid inimesi hakkab konkureerima sellesse ametisse rohkem.
 • Meie ettepaneku elluviimine loob tingimused, et lasteaiaõpetaja elukutse valivad inimesed, kellel on selleks tööks vajalikud eeldused.
 • Väärikas palk kõikjal Eestis loob konkurentsi, tekitab õpetajas vajaduse end rohkem arendada ning tõstab tema eneseväärikust.
 • Õpetajad, kellele õpetajatöö on kutsumus, jäävad tööle lasteaeda.
 • Konkurentsivõimeline palk on ka meesõpetajate lasteaeda tööletuleku eelduseks.
 • Riigivõimu õiged realistlikud hariduspoliitilised eesmärgid ja otsused tagavad pedagoogitöö väärtustamise.
 • Õiglaselt tasustatud inimese eneseväärikus on märgatavalt kõrgem, sellel on vahetu suhtlemise kaudu positiivne mõju lapsele.
 • Lastel on parem lapsepõlv. Nad kasvavad turvalises, loovas ja emotsionaalselt toetavas ja tervislikus keskkonnas.
 • Lastel on sotsiaalsed oskused enda ja teistega toimetulekuks, valmisolek õppimiseks.
 • Motiveeritud õpetaja, kes tunneb, et tema tööd väärtustatakse, on valmis oma töösse rohkem panustama, teeb oma tööd rõõmsalt ja pühendunumalt, millest võidavad kõik lapsed.

Oma allkirja lasteaiaõpetajate toetuseks on võimalik anda ka avalikul allkirjade kogumise aktsioonil, mis toimub Põltsamaal 9. juunil kell 10.30 Carl Schmidti Maja parklas.

Eesti Lasteaednike Liidu Jõgevamaa liikmeskonna nimel edastas pöördumise Põltsamaa lasteaia “Mari” direktor TIIA KAERAMAA

blog comments powered by Disqus