Jõgeva vallas on käsil mahukas vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Trasse ehitatakse praegu Jõgeva alevikus ning see töö peaks lähiajal algama ka Siimustis, kus elanikud hiljuti madala veesurve tõttu veevarustusega hädas olid.

Kuremaa Enveko juhataja Margus Manguse sõnul on kõnealuse veemajandusprojektiga hõlmatud Jõgeva valla asulates tehtud geodeetilised ja geoloogilised uurimistööd ning ehitusprojektid lõpetamisel. “Ehitusprojektid saame kätte lähema kuu aja jooksul, lausus ta. Ehitustööde graafikut, mille alusel hakatakse trasse välja ehitama Jõgeva valla kolme asulasse ning Puurmani valda Sadukülla, pole veel lõplikult kindlaks määratud. Manguse sõnul võetakse esimeses järjekorras käsile suuremahulised betoonitööd ja platside rajamised. 

Siimusti väga kehvas seisus

Kuremaa Enveko juhi sõnul on teiste valla asulatega võrreldes Siimusti vee- ja kanalisatsioonitrassid kõige kurvemas olukorras.  Kui Siimustis on probleemiks täielikult amortiseerunud trassid, siis Laiuse inimestele teeb muret vee kehv kvaliteet. Laiuse ja Kuremaa piirkonnas on põhjavesi väga suure rauasisaldusega. Samas on ka Laiuse ja Kuremaa aleviku jaoks olemas rahaeraldus trasside ja pumbajaamade väljaehitamiseks. “Ehitajat Laiuse aleviku trasside uuendamiseks otsima asutud  ei ole, sest riigihanke dokumendid on hetkel kooskõlastamisel Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK). Kui saame KIKilt positiivse vastuse, võime ehitushanke Laiuse aleviku trasside ehitamiseks välja kuulutada. Samas loodan, et kuue kuu möödumisel alates lepingu sõlmimisest peaksid Laiusel trassid koos pumbajaamadega välja olema ehitatud, rääkis Margus Manguse.

Paraku on ehitustööde algusaega võimatu ette ennustada, sest pole olnud vist ühtki veemajandusega seotud riigihanget, mida ei vaidlustataks. Rahandusministeeriumi juures asuva Riigihangete Vaidlustuskomisjoni läbisid ka Kuremaa Enveko mõlemad varasemad projekteerimis-ehitushanked.

“Loodame, et suurem osa trassidest ja pumbamajadest saab Laiusel veel käesoleval aastal valmis. Lisaks Siimusti ja Laiuse alevikele on trasside rajamine kavandatud ka Jõgeva valda Vaimastverre ja Kuremaale ning Puurmani valda Sadukülla.  

Võimalused lisatöödeks

Projekti kogumaksumuseks Jõgeva alevikus kujunes 2,793 miljonit eurot, millest omafinantseering moodustab 0,48 miljonit eurot ehk 17,2 protsenti. Jõgeva alevikus ehitab trassid OÜ Wesiko Projekt. Järelvalvet teostab OÜ Keskkonnaprojekt. Pärast edukaks osutunud pakkujatega lepingute sõlmimist kujunes välja olukord, kus lepingu kogumaksumusest oli ära kasutatud vaid 44 protsenti Samas jäi omaosaluse määr endiselt 0,48 miljoni euro suuruseks.

Kogu eraldatud summa maksimaalseks ärakasutamiseks ja omaosaluse määra alandamiseks koostati taotlus lisatööde rahastamiseks. Nimetatud taotlus ka rahastati. Samas ei saa siiski kõiki vajalikke lisatöid teha, sest kanalisatsioonitorustike ehitamiseks antakse EL toetusraha ainult reoveekogumisaladel teostatavate tööde jaoks. Ühisveevärgi rajamisel ja rekonstrueerimisel kehtib nõue, et ühisveevärgi kasutajaid peab olema rohkem kui 50.

Jõgeva alevikus peaksid ehitustööd esialgse kava kohaselt lõppema käesoleva aasta juulis. Tulenevalt algselt mitte kavandatud lisatöödest, võib see tähtaeg pikeneda vähemalt saja päeva võrra.

Teiste Jõgeva valla asulate vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisele kulub kokku  6,121 miljonit eurot. Valla teistes asulates ja Sadukülas on projekti lõpetamise tähtajaks kinnitatud 2013. aasta 30. juuni. Projekti elluviimist jälgivad ja võimalikke probleeme aitavad lahendada Kuremaa Enveko esimees Ain Viik, Jõgeva valla keskkonna peaspetsialist Vello Lukk ja Puurmani vallavanem Rauno Kuus. Koostöö kõigi osapoolte vahel on asjalik ja sujub ladusalt. Kuremaa Enveko töötajatele on projekti administreerimine suur väljakutse, millega on siiani hästi hakkama saadud.  

Sadevett kanalisatsioonitrassi juhtida ei tohi

Margus Manguse sõnul ei suudeta parimagi tahtmise juures kõike ette kavandada kasvõi sel põhjusel, et maa seest võib välja tulla üllatusi ehk sinna kunagi paigaldatud kommunikatsioone. Samas pole teada, kas need vanad trassid ja kaablid üles leitakse ja kas need on vanadel kaartidel kirjas. Ka kõik elektrikaablite asukohad pole kaartidele märgitud. Samuti leitakse aeg-ajalt kaevetöid tehes maa seest sinna ebaseaduslikult rajatud trassilõike. “Kui näiteks keevitaja kunagi pudeli eest kellelegi vajaliku trassijupi ametliku trassi külge keevitas, võib juhtuda, et nüüd lõhutakse see kaevetöid tehes ära. Samas võib sellise ebaseadusliku torustiku purunemine  kellegi majapidamises tõsiseid probleeme tekitada.

Harvad pole juhtumid, kus kanalisatsioonitrassidesse juhitakse sadevett, mis viib rivist välja biopuhastite töö. Sadevesi peseb biopuhastis välja need bakterid, mis reovett puhastavad. Paraku on nii, et EL sadeveetrasside ehitamist ei rahasta. Jõgeva vald on eraldanud täiendavat raha, et projekteerida Siimustisse sadevee ärajuhtimiseks drenaažisüsteem. Üritatakse leida raha ka selle ehitamiseks. Teistes asulates pole sadevesi nii tõsiseks probleemiks.  

Inimesi peab teavitama

Jõgeva aleviku veemajanduse projekti ning Laiuse aleviku, Vaimastvere aleviku ja Puurmani valla Saduküla hõlmavat kahte projekti rahastatakse EL Ühtekuuluvusfondist. Samas eraldati Kuremaa Envekole KIK-ist kahele pumbajaamale sagedusmuundurite ja uute pumpade paigaldamiseks 2010. aastal üle 100 000 krooni.

Need tööd on praeguseks juba tehtud. Käesolevaks aastaks on Kuremaa Envekole eraldatud 2,1 miljonit krooni Vilina ja Laiusevälja küla veemajandusega seotud taristu korrastamiseks. Need antakse pärast korrastustöid üle kohalikele külaseltsidele.

Inimestel, keda trasside rajamine ühel või teisel moel puudutab, tasub teada, et tööde teostaja peab elanikke teavitama ehitustööde alustamisest kohaliku ajalehe vahendusel üks kuni kaks nädalat enne vastava tänavalõigu ehitustööde algust. Samuti peab töövõtja saatma igale ehitustöödega külgneva kinnistu omanikule enne ehitustööde algust kirjaliku teatise. Ehitustööde piirkonnas ei tohi elanike veega varustamist katkestada pikemaks kui kuueks tunniks. Reovee ärajuhtimine on ehitustöödega seoses lubatud katkestada  maksimaalselt üheks tunniks. 

Margus Manguse sõnul kaasnevad vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamise ning rekonstrueerimistöödega paratamatult ebamugavused, kuid hilisema tulemuse nimel, millest võidavad nii kortermajade kui ka eramute elanikud, tasub ebamugavused välja kannatada. “Me ootame mõistvat suhtumist kõigilt, keda trasside ehitus- ja rekonstrueerimistööd puudutavad. Kui kellelgi trassitööde tulemusena lillepeenar üles kaevatakse, on sellest muidugi kahju, aga lillepeenra saab uuesti rajada, trassi ilma kaevamata maa sisse ei saa, on Kurema Enveko töötajate sõnum kõigile,  keda trasside rajamine puudutab. Küsimuste ja probleemide korral tuleks pöörduda esmalt Kuremaa Enveko projektijuhi Andrei Vandleri poole. 

Täiendavad tööd

*Täiendavaid töid tehakse Jõgeva alevikus

*Samuti rajatakse täiendavalt Painküla ja Metsakatsejaama puurkaevud

*Lisatööde hulka kuuluvad veel Kärde puurkaevu ja veetorustike, samuti Kurista puurkaevu, ülepumpla ning reovee survetorustiku rekonstrueerimine ja Kurista puhastusseadmete rajamine

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus