Ettevõtjatele on avanenud neli uut toetusprogrammi

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse konsultant Kajar Lember märkis, et alustavatele ettevõtjatele mõeldud riigipoolne tagastamatu abi ehk stardiabi toetus on tänavu suurenenud 160 000 kroonini. Mullu andis riik stardiabi kuni 100 000 krooni. Riik toetab ettevõtjaid kuni 75 protsendi ulatuses projekti maksumusest. Stardiabi saab taotleda alustav ettevõte, seega ei tohiks firma registreerimisest olla möödas üle 12 kuu. Stardiabi antakse põhivara soetamiseks või hoone renoveerimiseks, eelistatakse ekspordile suunatud tootmist või turismi.

Alustavad ettevõtjad üsna aktiivsed

Kajar Lemberi kinnitusel on huvi stardiabi vastu Jõgevamaal suur ning esimesse vooru esitati 9 äriplaani. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusest on nõu ja abi käinud küsimas 30-40 alustavat ettevõtjat.

Kajar Lember märgib, et EAS ei rahasta põllumajandust, kalandust ja metsandust. Nendes valdkondades tegutseda soovijad peaksid pöörduma Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poole.

Stardiabi taotlemise tingimustest saab ülevaate Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) koduleheküljelt www.eas.ee

Käesoleval aastal rahastatakse algajate ettevõtjate abitaotlusi voorupõhiselt, st iga kuu 15. kuupäevaks läheb üks voor n-ö lukku. Kui taotlus tuleb tagasi eitava vastusega, on seda võimalik muuta ja siis uuesti järgmistesse voorudesse esitada.

Igas voorus on kindel summa raha, projektid hinnatakse ja pannakse pingeritta ning selle järgi neid ka rahastatakse. Pole välistaud, et ühes voorus on palju väga tugevaid projekte ja teises näiteks jälle palju nõrku.

“Projekte tuleb kõikjalt üle Eesti, turismi valdkonnas on küllalt keeruline konkureerida näiteks Saaremaa või Pärnuga, regionaalseid eelistusi EAS ei tee,” tõdes Lember.

Infrastruktuuritoetust saavad ka tegutsevad ettevõtted

Infrastruktuuri arendamise programmi raames on nii tegutseval kui ka alustaval ettevõtjal võimalik taotleda raha infrastruktuuri arendamiseks ja parandamiseks. Lubatud kulutusteks on ühendusteede ehitamine ja rekonstrueerimine, gaasi- ning soojatrassi ja katlamajade rekonstrueerimine, võimalikud liitumistasud, elektriseadmete ostmine ja paigaldamine kuni hoone jaotuskilbini, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ning rekonstrueerimine, samuti võimalike parklate ja laoplatside rajamine.

Infrastruktuuritoetuse alammäär on 100 000 ja maksimaalne summa kuni 5 miljonit krooni. “Väike- ja keskettevõtetele on toetuse määr 65 protsenti projekti maksumusest,” tõdes Lember. Samuti pole tema sõnul vaja ettevõtjatel ette näidata kapitaalset äriplaani. Piisab taotlusest, projekti eelarvest, hinnapakkumisest ning projekti kirjeldusest. Kui projekti teostamiseks on vajalik ehitusprojekt, siis tuleb ka see taotlusele lisada.

“Tegutsevale ettevõtjale on infrastruktuuritoetus hea vahend oma vastava valdkonna kitsaskohtadest üle saada. Tegutsevale ettevõtjale palju rohkem investeeringuprogramme polegi,” ütles Lember. Tema kinnitusel läks Jõgevamaalt esimesse vooru 4 taotlust  ning juulisse tuleb veel paar-kolm projekti. “Loodame, et suudame natuke euroraha oma õuele tuua,” nentis Lember.

Infrastruktuuritoetust on lisaks ettevõtjatele võimalik taotleda ka kohalikel omavalitsustel, kui kasusaajad on ettevõtjad.

Nõustamisprogramm keskendub firma arengule

Nõustamisprogrammi eesmärk on toetada ettevõtete kasvu ja uute töökohtade loomist. Nõustamisprogrammi raames saab taotleda toetust finants- ja turundusplaani koostamiseks, strateegiliste arenguplaanide koostamiseks, juhtimisalasteks konsultatsioonideks, personali arendamiseks jne. Abikõlbulikuks kulutuseks on konsultandi tasu päeva- või tunnitasu alusel. Toetuse suuruseks on kuni 200 000 krooni taotleja kohta aastas. Kompenseeritakse kuni pool kulutustest. Nõustamistoetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja tegutsevad firmad, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25-protsendilist osalust.

Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamisel on eesmärgiks ettevõtete konkurentsivõime kasv täiustatud toodete kaudu. Põhiliselt toetatakse teadus- ja arendustegevuse programmi kaudu rakendusuuringuid, tootearendust või tootearenduse eeluuringuid.

Taotlejaks võib olla firma või teadusasutus.

Kokku on EASil 13 toetusprogrammi, millest on avanenud 4. Kohe on avanemas ka turismiettevõtjate tootearenduse ja turunduse programm, määruse on majandusminister juba allkirjastanud.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus