Eesti eest, südamega!

Eesti peab jätkama praegust riigikaitse suunda. Säilitama peab ajateenistuse praegusel moel ja suurusjärgus. Suurenema peaks riigipoolne valmisolek ajateenijate vastuvõtmiseks. Kaitseliidu ja selle eriorganisatsioonide tegevust tuleb edasi arendada ja nende organisatsioonide rahastamise võimalusi suurendada.

Linnastumise peatamiseks tuleb omavalitsused muuta tugevateks. Järk-järgult peab aastaks 2013 taastama omavalitsustele neilt 2009. aastal ära võetud tulumaksuosa. Haldusreformi ainus mõte ei saagi olla ainult valitsemiskulude kokkuhoid, vaid ka kohalike omavalitsuste ametnike kompetentsi tõus. See loob ka maaelanikkonnale suuremad võimalused eluks vajalikud teenused kohapeal kvaliteetselt kätte saada. Kohalikul tasandil tuleb kaotada kõik ametnikele ja volikogulastele võimaldatavad umbmäärased toetused, eraldised, hüved ning preemiad. Avaliku teenistuse seadus tuleb muuta kaasaegsemaks. Maavalitsus ja omavalitsuste liit tuleks viia üheks ja samaks organisatsiooniks ehk kaotada ära dubleeriv ning avalikku raha raiskav süsteem.

Tagatud peab olema arvamustevabadus ja sõnavabadus. Ühiskonnas tuleb hakata paika panema eestluse säilimise kava ja programm. Selleks tuleks poliitikutel unustada populistlikud loosungid ja üleolev käitumine rahvaga suhtlemisel. Vihkamine ja kadedus meie olukorda paremaks ei tee ja eestlaste tulevikku paremaks ei muuda. Ühiskonnas tuleb taastada tööandja ja töötaja,  õpetaja ja õpilase, eestlase ja muulase vaheline lugupidamine ning inimlikkus. Eesti ainsaks riigikeeleks on ja peab jääma eesti keel.

Tulumaksuvaba miinimumi tuleb tõsta. See tuleks panna suuremalt osalt sõltuma laste arvust peres, kus  maksuvaba osa iga lapse pealt kasvab.

Kütuseaktsiisi tõstmine peatada ja mingiks ajaks külmutada. Ettevõtete kulude suurenemine ei aita tõsta palku, luua uusi töökohti ega anna konkurentsieelist meie naabrite ees. Lisaks tõstab kallinev kütus ka teiste kaupade hindu ja soodustab elukalliduse kasvu. Üle keskmise CO2 kuluga autodele tuleb rakendada saastetasul põhinev maks.

Ühistranspordile tuleks käibemaks kaotada. See vähendaks Eesti autostumist ja liiklusummikuid suurlinnades ning tagaks keskkonna suurema kaitstuse. Kaaluda ja uurida võimalusi rakendada Eestis toodetud toidukaubale 10-protsendine käibemaks. See annaks kodumaisele kaubale imporditud kaubaga konkureerides paremad võimalused ja soodustaks meid eelistama eestimaist.

Muuta tuleb Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse valimise korda. Valimiskünnis tuleks viia praeguselt 5 protsendilt  3-le. Erakondade nimekirjad tuleb viia avatud nimekirjade põhimõttele. Kellel rohkem hääli, see osutub ka valituks. Erakondade rahastamist riigieelarvest tuleks vähendada summaliselt 10 korda. Kohalikud ja Riigikogu valimised tuleks viia intervalli, kus need toimuksid vaheldumisi kahe aasta tagant. Presidenti peaks saama rahvas otse valida. Ära tuleb kaotada Riigikogu liikmete kuluhüvitised. Kandideerijad tuleb rohkem siduda piirkonnaga. Kandidaat ei saa piirkonda vahetada niikaua, kui ta antud piirkonnas valituks osutub. See paneks valituks osutunud kandidaadi vastutust kandma enda piirkonna eest ja igal järgmisel valimisel saaksid valijad anda hinnangu tema tööle.

Alg- ja põhikoolide säilimine maapiirkondades peab olema riigi prioriteet. Kutsehariduse kvaliteeti tuleb tõsta, investeerides kutseõppeasutuste hoonetesse ja vahenditesse. Tänase tööpuuduse üks olulisemaid põhjusi on just kutseõppe nõrk tase ja vähene populaarsus. Kõige suurem töötus on täna noorte ja kõrgharidusega inimeste seas, sest neil pole vabadele töökohtadele vastavat kvalifikatsiooni. Täna toodavad keskkoolid töötuid juurde. Kõrgkoolide süsteem riigipoolse osana muutusi ei vaja.  Kutsekoolides pakutava erialade valiku ja vajadused tuleb välja selgitada dialoogis ning koostöös ettevõtjatega. Noorte väärtushinnangutes tuleb taastada teadmine, et edukas saab olla ükskõik millisel valitud erialal sellele pühendudes ja seda hingega tehes, mitte kõlava ametikoha nime või kõrgkoolist saadud erialase paberiga. Ühiskonna tasakaalu hoidmiseks on meil vaja töötajaid keevitajatest kokkade ja pankuriteni. Eestlase töötahe ja kõikide meie rahvale vajalike töökohtadel töötavate kaasmaalaste sallivus ning toetamine tulebki teha meie riigi edu pandiks.

Säilitada tuleb vanemapalk praegusel kujul. Riik peab abistama üksikvanemaid, et kannatajateks ei oleks lapsed. Selleks tuleks riigil maksta ise kokku lepitud keskmine alimentide osa last kasvatavale lapsevanemale ning see riigi poolt sisse nõuda maksmisest kõrvale hoidvalt teiselt lapsevanemalt. Eestlaste väljarände peatamiseks on meil vaja inimlikumat ja hoolivamat riiki ning ühiskonda.

Karmistada tuleks raskete ja tahtlike kuritegude sooritajate karistusi. Seda selliselt, et tagatud oleks rahva õiglustunne. Päästeametis töötamine peab olema au sees ning töötajate palk ka töö vääriline. Nii oluline valdkond nagu päästeamet ei tohi olla riigis teisejärguline.

i

MÄRT MEESAK, üksikkandidaat

blog comments powered by Disqus