Eesti Äiksevaatlejate Võrk ootab huvilisi

Äikest esineb Eestis aastaringselt, kuid kõige sagedasemad on tugevad piksehood ja nendega kaasnevad ohtlikud nähtused siiski soojal poolaastal, eriti suvekuudel. Ehkki suured rahesajud, tugevad tormi-iilid ning keeristormid leiavad sageli kajastamist nii kohalikus kui üleriigilises ajakirjanduses, puudub juba aastakümneid koordineeritud süsteem äikese, ohtlike nähtuste ja nende tekitatud kahjustuste kohta info kogumiseks. Selline info on aga vajalik, hindamaks äikesenähtuste esinemissagedust ja nende tekitatud kahjustuste ulatust riigi eri piirkondades. Kokkuvõttes võib see olla abiks ekstreemsete nähtuste detailsemale uurimisele ning täpsemale prognoosimisele tulevikus.

Seepärast on Tartu Ülikooli geograafiainstituudi tudeng Sven-Erik Enno koostöös TÜ Geograafia Instituudiga algatanud uue üleriigilisi äiksevaatluste projekti, kus on oodatud osalema kõik ilma- ja loodushuvilised, sõltumata vanusest ning tegevusalast. Vaatlustega liitujate ülesandeks on äikeste ja nendega kaasnevate ohtlike nähtuste ning kahjustuste registreerimine oma kodukohas.

Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat ilmavaatluskogemust või põhjalikke teadmisi äikesest, oluline on vaid huvi ja valmisolek lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamiseks. Kõik projektis osalejad saavad eestikeelsed vaatluslehed ning juhendi, mis kirjeldab täpselt, mida ja kuidas vaadelda ning kuhu andmed märkida. Vastavalt võimalustele võib piirduda väiksema arvu oluliste vaatlustega või viia läbi ka detailsemaid lisavaatlusi. Seejuures kõige olulisemate vaatluste teostamiseks pole vaja mingeid instrumente peale tavalise kella äikese alguse- ja lõpuaja määramiseks. Ideaalis peaksid kõik vaatlused olema teostatud samas kohas (vaatleja kodukohas), kuid see pole hädavajalik, näiteks suvel nii linna- kui maakodus viibivad inimesed võivad vaatlusi teha vaheldumisi mõlemal pool. Osaleda võivad ka need huvilised, kel pole võimalik kogu suve vaatlusi läbi viia, seljuhul märgitakse vastavale lehele kuupäevad, mille kohta andmed puuduvad. Kogutud andmeid võivad vaatlejad saata vastavalt võimalusele tavaposti või e-mailiga, pärast igat äikest, iga kuu lõpus või kogu suve andmed sügisel korraga.

Äiksevaatluste teostamine annab igale loodushuvilisele võimaluse osaleda teaduslikult olulise ja vajaliku info kogumises ning saada samal ajal ka lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamise kogemus. Kuna äike pole meil isegi suvel igapäevane nähtus ning vaatlusmetoodika on võimalikult lihtne, ei tohiks vaatlustes osalemine muutuda liialt aeganõudvaks või koormavaks. Kõik, kes soovivad äiksevaatlustes osaleda, saavad oma nõusolekust teatada 15. märtsini 2006 aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia Instituut, Vanemuise 46 ?326, Tartu 51014 või e-mailiga aadressil seenno@ut.ee. Internetis saab loodava vaatlusvõrgu kohta infot ka aadressilt http://zone.ee/funnelcloud/aiksevaatlus.htm.

Ootame aktiivset osavõttu nii täiskasvanute kui kooliõpilaste seas!

blog comments powered by Disqus