Ebaseaduslike ehitiste ja kallasraja avatuse kontroll Jõgevamaal

Keskkonnainspektsioon teostab 2016. aasta kevad-suvisel perioodil plaanilist kontrolli ehitustegevuse üle Peipsi järve ääres, Kullavere jõe ääres ning Vooremaa maastikukaitsealal. Lisaks kontrollitakse kallasraja avatust Kullavere jõe ääres.

Ranna või kalda kaitse eesmärk on rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine.

Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eesmärk on sätestatud Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjas.

Ehitiste kontrollist

Ebaseaduslike ehitiste probleem ei ole kadunud: loata ehitisi kerkib Eestis mitmel pool, enamasti veekogude kallastele ja kaitsealadele. Ehitustegevus kaitsealadel ning veekogude randadel ja kallastel on jätkuvalt keskkonnainspektsiooni kõrgendatud tähelepanu all. Samasugust kontrolli on Jõgevamaal läbi viidud ka varem.

Kontrolli eeltööna võrdleb inspektor andmeid maa-ameti kaardil ja ehitisregistri andmebaasis ning seejärel kohapeal. Peipsi järve ja Kullavere jõe ääres kontrollitakse hooneid, mis on rajatud ehituskeelu vööndisse. Vooremaa maastikukaitsealal kontrollitakse ehitisi, millele on ehitusseaduse mõistes vajalik kohaliku omavalitsuse ehitusluba või kirjalik nõusolek ning kaitseala valitseja nõusolek.

Ehituskeelu vöönd

Looduskaitseseaduse § 38 seab piirangud ranna või kalda kasutamiseks. Peipsi ranna ehituskeeluvöönd on 100 meetrit ja Kullavere jõe ehituskeeluvöönd 50 meetrit. Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.

Maastikukaitseala

Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri keelab muu hulgas kehtestada kaitseala valitseja nõusolekuta detailplaneeringut ja üldplaneeringut; anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks; anda projekteerimistingimusi ning ehitusluba. Kaitsealal ehitamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse ja keskkonnaameti nõusolek.

Kallasraja kontrollist

Kullavere jõe ääres kontrollitakse ka kallasraja avatust. Kallasrada on kaldariba avalikult kasutatava veekogu ääres veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle ääres viibimiseks, sealhulgas kaldal liikumiseks. Kallasraja laius on Kullavere jõel neli meetrit. Kalda omanik või valdaja võib kallasrada tõkestada kohaliku omavalitsusüksuse või põllumajandusameti kirjalikul nõusolekul ja põhjendatud vajadusel, kuid ta peab tagama tõkkest üle- või läbipääsu kallasrada mööda liikumiseks. Täpsemad piirangud kallasraja kasutamiseks on välja toodud keskkonnaseadustiku üldosa seaduses.

Kohapealset kontrolli viiakse läbi selle aasta kevad-suvel, palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist. Juhul, kui keegi soovib täpsemat infot kontrollimise kohta või viibida ise selle juures, palume sellest teavitada keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa bürood telefonil 776 2015 või meilitsi jogevamaa@kki.ee. Küsimuste tekkimisel võtab keskkonnainspektsioon pärast kontrolli läbiviimist kinnistu omanikega ise ühendust. Kontrolli teostavad Jõgevamaa büroo keskkonnakaitse inspektorid Kairi Laak-Randoja ja Toomas Luhse.

DORA KUKK, keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo juhataja

blog comments powered by Disqus