Abiturientidel läheb eksamite valimisega kiireks

Sooritada tuleb viis eksamit. Neist vähemalt kolm peavad olema riigieksamid, kaks võib teha koolieksamitena. Loomulikult ei keela keegi sooritada kõik viis riigieksamitena.

Eksamilaua taha lubatakse õpilane, kelle kõik aastahinded on rahuldavad ning koolieksamid on sooritatud vähemalt hindele «kolm». Ka need noored, kes eelmisel aastal riigieksameid ei sooritanud, saavad seda sel kevadel teha, kui nad on end oma endise kooli juures kirja pannud.

Lisaeksamid korraldatakse neile, kes mõjuvatel põhjustel ei saanud õigel ajal riigieksamitel osaleda. Selleks tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele tõend.

Riigieksameid saab sooritada kõigis ainetes, mida on õpitud gümnaasiumiaastate jooksul vähemalt 105 tundi, välja arvatud kehalises kasvatuses. Koolieksami võib sooritada ka kirjanduses, mida on gümnaasiumiastmes 210 tundi. Ühes õppeaines võib sooritada ainult kas riigieksami või koolieksami. Ühe koolieksami võib õpilane sooritada ainealase uurimustööna.

Kohustuslik on sooritada eksam eesti keeles eesti õppekeelega koolides ja vene keeles vene õppekeelega koolides.

Õpilane peab koguma vähemalt 20 punkti
Riigieksamitöid hinnatakse 100 palli süsteemis. Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane koguma vähemalt 20 punkti. Kui punkte on alla selle, siis on riigieksam sooritatud mitterahuldavalt. Gümnaasiumi lõputunnistuse saamiseks peavad olema kõik riigieksamid sooritatud vähemalt rahuldavalt ehk positiivselt.

Koolieksam on sooritatud positiivselt, kui tööst kogutakse vähemalt 50 protsenti punktidest.

Oma riigieksami hindamisega mittenõustumise korral on eksaminandil õigus kümne tööpäeva jooksul pärast tunnistuse saamist esitada vaie Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) apellatsioonikomisjonile, kes vaatab 5 tööpäeva jooksul vaidlusaluse töö läbi ning teatab avalduse esitajale kirjalikult oma otsusest.

Oma koolieksami hindega mittenõustumise korral on eksaminandil õigus esitada avaldus oma lõpueksami tulemuse läbivaatamiseks HTM järelvalveosakonnale kolme tööpäeva jooksul pärast gümnaasiumi lõputunnistuse saamist.

Uus riigieksam aasta pärast
Mitterahuldava koolieksamihinde saanud õpilane sooritab korduseksami kooli direktori määratud materjalide alusel hiljemalt 25. augustiks. Koolieksami korduseksamit ei saa asendada riigieksamiga.

Gümnaasiumilõpetaja, kes sooritas riigieksami mitterahuldavalt, saab sooritada eksami samas õppeaines uuesti aasta pärast.

Lisainfot saab Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koduleheküljelt www.ekk.edu.ee

Eksamiajad
Eesti keel, kirjalik 17. aprill; ajalugu, kirjalik 4. mai; inglise keel võõrkeelena, kirjalik 8. mai, suuline 10.- 14. mai; matemaatika, kirjalik 17. mai; saksa keel, vene keel ja prantsuse keel võõrkeelena, kirjalik 21. mai, suuline 22. ja 24. mai; ühiskonnaõpetus, kirjalik 25. mai; bioloogia, kirjalik 29. Mai; keemia, kirjalik 2. juuni; geograafia, kirjalik 6. Juuni; füüsika, kirjalik 11. juuni.

Artikli kirjutamisel on kasutatud «Noorte õiguste kogumikku» ja «Edasiõppija 2004».

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus